• OZNAM

     • Stránkové dni na našej škole pred začiatkom šk. r. 2021/2022 sú 23.- 30.8.2021 od 9:00 do 12:00

     • Koniec šk. r. 2020/2021

     • Keďže je viac ako polovica prázdnin za nami a nový školský rok sa blíži, pripomeňme si, ako sme ukončili školský rok 2020/2021 vo Farskom kostole, kedy sme sa rozlúčili aj so sr. Veronikou. Prajeme jej veľa úspechov a božieho požehnania na novom pôsobisku.

     • Sviatok bl. M. T. Schererovej

     • Dňa 18. júna 2021 sme slávili sviatok patrónky našej  školy blahoslavenej Márie Terézie Schererovej. Po svätej omši náš školský kaplán požehnal všetky priestory školy.

     • Kreatívne dokreslené

     • CVČ Elán v Ružomberku zorganizovalo 5. ročník súťaže „Kreatívne dokreslené“, do ktorej sa zapojili naše žiačky Zuzana Bebjaková (2.A) a Sandra Barťáková (1.B). Zuzka získala 1. a Sandra 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Súťaž prvej pomoci - Zdravotník v akcii

     • Dňa 15.6. 2021 sa uskutočnila súťaž prvej pomoci pre žiakov druhých ročníkov zdravotníckych škôl - odbor Zdravotnícky asistent. Vzhľadom na momentálnu situáciu v zmysle opatrení súťaž nemohla prebiehať v reálnom prostredí v prírode v okolí Prešova, ale bola realizovaná vo virtuálnom online - priestore.

      Súťaž pozostávala z testu a troch videí s modelovými situáciami ktoré museli súťažiaci zvládnuť online. Do súťaže sa zapojilo 21 zdravotníckych škôl z celého Slovenska.  Našu školu reprezentovali  Zuzana Bebjaková a Diana Beskydová  z  2.A triedy a Zuzana Hrabušová a Viktória Harmatová z 2.B triedy, ktoré sa umiestnili na peknom 8. mieste, pri zhodnom počte dosiahnutých bodov niektorých zúčastnených škôl.

     • Oznam - príjímacie konanie na externé štúdium

     • Milí uchádzači o štúdium v externej forme.

      Na prijímaciu skúšku sa dostavte do školy dňa 21. júna 2021 od 13:30 hod. do 13:55 hod. V rozmedzí tohto intervalu budeme kontrolovať všetky nariadené opatrenia.

      Doneste si so sebou platný občiansky preukaz, vlastné písacie potreby a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a pridelený kód, ktorý ste obdržali v pozvánke.

      Časový harmonogram prijímacej skúšky: od 14,00 do 14,30 hod.

      Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené dňa 22.06.2021 na výveske školy a na www.szsmtsrbk.edupage.org

      Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s prideleným kódoma poradie podľa celkového počtu bodov, ktoré ste získali na prijímacích skúškach. Zároveň bude zverejnená informácia o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

      Pri rovnosti bodov bude rozhodovať dátum podania prihlášky.

      Prijatí uchádzačido 25. júna 2021doručia odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium.Potvrdenie je zverejnené na stránke školy https://szsmtsrbk.edupage.org/a/prijimacie-konanie

       

      V Ružomberku, 17.6.2021

      PhDr. Antónia Dobrovičová

       riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku oznamuje, že prijímacia skúška na externé večerné štúdium v odbore praktická sestra 5361 N sa uskutoční dňa 21.júna 2021 o 14,00 hod v budove školy. Všetky informácie dostanete v pozvánke, ktorá Vám bola zaslaná na základe podanej prihlášky.

     • OZNAM

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok sa neuskutoční.

     • Rozlúčka s maturantmi 2020/2021

     • Dňa 26. mája 2021 sme sa rozlúčili s maturantmi z tried 4.A a 4.B. Rozlúčka sa konala v priestoroch katechetickej učebne a školskej kaplnky. Po sv. omši sa žiakom prihovorila p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová, ocenila najlepších žiakov a rozdala vysvedčenia. Žiaci sa poďakovali vedeniu školy, svojim triednym učiteľkám PhDr. Monike Totkovičovej (4.A) a PhDr. Marte Bednárikovej (4.B) a krstným mamám Mgr. Martine Čupovej - sr. Simeone (4.B) a Mgr. Lucii Hanulovej (4.A) a odovzdali im šerpy a kytice.  Našim tohtoročným maturantom prajeme v živote veľa úspechov. 

      Celú fotogalériu z rozlúčky nájdete na školskej facebookovej stránke: TU

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Z dôvodu prezenčnej formy 2. termínu prijímacej skúšky pre školský rok 2021/2022 vyhlasuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO v pondelok 10. mája 2021 pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.

      Žiaci 4. ročníka a žiaci externého štúdia majú vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Z dôvodu prezenčnej formy 1. termínu prijímacej skúšky pre školský rok 2021/2022 vyhlasuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO v pondelok 3. mája 2021 pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.

      Žiaci 4. ročníka a žiaci externého štúdia majú vyučovanie podľa rozvrhu.

       

                                                                           PhDr. Antónia Dobrovičová

                                                                                     riaditeľka školy

     • Dekanátne kolo biblickej olympiády

     • Trochu nezvyčajným spôsobom v online-priestore prebehla tohtoročná biblická olympiáda, do ktorej sa zapojila aj naša škola. V dekanátnom kole nás 10. marca 2021 reprezentovali žiačky 2. ročníka Zuzana Bebjaková, Diana Beskydová  (obe z 2. A) a Marianna Bugajová (2.B) a stali sa úspešnými riešiteľkami.

     • Boj proti hladu 2021

     • Aj naša škola sa zapojila do zbierky Boj proti hladu 2021. V dňoch 22.-24. apríla sa našim žiačkam podarilo vyzbierať sumu 192,84€. Všetkým ďakujeme!

     • Dôležité oznamy

     • 1. Počas jarných prázdnin v dňoch 15. – 19. 2. 2021 bude škola zatvorená.

       

      2. Všetky informácie o nástupe do školy po prázdninách budeme zverejňovať na webovej stránke školy podľa aktuálnej epidemickej situácie a platných nariadení MŠ SR.

       

      3. Ak by sme nastúpili do školy po prázdninách, čestné vyhlásenie žiaci nemusia nosiť, stačí, ak to zadajú cez Edupage.

       

      pre neplnoletých:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601 /z rodičovského konta edupage/

      pre plnoletých:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1599 /zo žiackeho konta edupage/

      Triedny vyučujúci to cez Edupage akceptuje.

       

      4. Žiaci majú taktiež možnosť si vygenerovať cez Edupage potvrdenie o návšteve školy. Nemusia chodiť na sekretariát.

      Tu je link, ako si to žiaci alebo rodičia urobia:

      https://help.edupage.org/sk/e2755

     • Svetový deň chorých

     • Dnes si pripomíname Svetový deň chorých, ktorý ustanovil v roku 1992 svätý Ján Pavol II. Pripomína nám, že sú medzi nami ľudia, ktorí chorí a trpia. V tento (a nielen tento) deň môžeme aktívne vyjadriť solidaritu s nimi, keďže aj na našej SZŠ M. T. Schererovej sa pripravujeme na to, aby sme im dokázali pomôcť a priniesť úľavu v ich ťažkostiach.

      Týmito slovami nám to dáva do pozornosti aj Sv. Otec František:

      „Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu. Všetkým im, no zvlášť tým najchudobnejším a vylúčeným, chcem vyjadriť svoju duchovnú blízkosť a uistiť ich o milujúcom záujme Cirkvi," 

     • Súťaž „V otroctve drog“

     • Centrum voľného času Elán vyhlásilo okresnú výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou „V OTROCTVE DROG“, v ktorej žiaci a študenti mohli prejaviť svoje umelecké a tvorivé zručnosti, a tak vyjadriť vlastný pohľad na danú tému. Do súťaže sa úspešne zapojili aj naše dievčatá a získali v kategórii stredných škôl  tieto ocenenia:

      1. miesto: Natália Švajleninová, 3.B

      2. miesto: Sandra Barťáková, 1.B

      3. miesto: Zuzana Bebjaková, 2.A           

      Ďalšie ocenené práce: Tereza Halušková, 1.B

      Srdečne gratulujeme!

     • OZNÁMENIE

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku na základe pokynov ministra školstva, vedy, výskumu a športu k návratu do škôl aktualizovaných k 8. 2. 2021 o z n a m u j e všetkým žiakom dennej a externej formy štúdia:

      - Od 08. februára 2021 do 12. februára 2021 (vrátane) prebieha prezenčná forma vyučovania len z vyučovacieho predmetu: odborná klinická prax pre žiakov 3. a 4. ročníka dennej formy štúdia, pre žiakov 1. ročníka externej formy štúdia v odbore praktická sestra a 1. ročníka učebného odboru sanitár externej formy štúdia podľa pokynov, ktoré boli zaslané cez Edupage.

      - Pri príchode do školy je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a dodržiavať všetky hygienické zásady.

      - V prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením Covid-19 na prezenčné vyučovanie žiak nesmie nenastúpiť!

      - Žiak, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže prezenčného vyučovania zúčastniť, sa musí vopred ospravedlniť u svojho triedneho učiteľa. Vo vlastnom záujme si musí preberané učivo dobrať sám.

      - Školský internát bude pre žiakov denného štúdia otvorený (s možnosťou nástupu v nedeľu 7. 2. 2021 pre žiakov, ktorí majú prezenčné vyučovanie v pondelok 8. 2. 2021).

      - Žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia a žiaci II.D pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Zmenený rozvrh on-line hodín bude zverejnený.


      V Ružomberku, 5. 2. 2021

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy


      cestne_vyhlasenie_-_Neplnolety_ziak.docx

      cestne_prehlasenie_-_Plnolety_ziak.docx

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo, že podľa súčasných nepriaznivých dát nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

      Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách. Vyučovanie prebieha dištančnou formou.

      O ďalšom postupe v súvislosti s otvorením našej školy po skončení lockdownu Vás budeme vopred informovať.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

       

      V Ružomberku 14.1.2021

     • Príď k nám a zaži to aj ty!

     • Keďže je pandémia, aj takouto formou chceme priblížiť našu školu. Sme škola, v ktorej to žije, a ktorá ponúka množstvo možností.Stačí len prísť a využiť ich.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje