•     

    Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej bola zriadená Slovenskou provinciou Kongregácie Milosrdných sestier svätého Kríža v zastúpení provinciálnou predstavenou t. č. Mgr. Anna Tuptová - Sr. Šebastiána.

    Slovenská provincia aj ostatné provincie vo svete sú zjednotené s materským domom Kongregácie, (generálne vedenie Inštitútu), ktorý sa nachádza v Ingenbohle vo Švajčiarsku.

    Inštitút ako spoločenstvo Katolíckej cirkvi, koná charitatívne, sociálne a pastoračné služby podľa úmyslu a v duchu zakladateľov, ktorí každú činnosť prispôsobovali požiadavkám doby. (Z konštitúcií.)

    Duch a príklad zakladateľov nestratili na svojej sile. Ukazujú smer a otvárajú cestu k novým úlohám, ku skutkom milosrdenstva aj v zmenených požiadavkách a podmienkach 21. storočia.

    Výrok pátra Teodózia: "POŽIADAVKA ČASU JE VÔĽA BOŽIA"zostáva pre náš Inštitút aktuálnym heslom.

       

    Všetky spoločenstvá sestier po celom svete si s vďakou pripomínajú svojich Zakladateľov pátra Teodózia Florentini a sestru Máriu Teréziu Scherer, ktorí s dôverou v Božiu pomoc začali veľké dielo lásky a ktoré požehnane pôsobí až dodnes.

     

    Začiatok sa odvíja od 3. júna 1992, kedy bola zriadená Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej Kongregáciou Milosrdných sestier svätého Kríža - konkrétne jej slovenskou provinciou.

    Dejiny slovenskej provincie sú úzko spojené aj s dejinami ošetrovania na Slovensku.

    Prvú dvojročnú Ošetrovateľskú školu na Slovensku zriadili a viedli v Bratislave sestry svätého Kríža od roku 1931 do násilného zrušenia v roku 1950.

    Prvou riaditeľkou bola sestra Fides Dermeková, ktorá v tom čase bola priekopníčkou v odbore ošetrovateľstva na Slovensku. Vyučovala etiku ošetrovateľského povolania a techniku ošetrovania v duchu charizmy Inštitútu Milosrdných sestier svätého Kríža.

    V náväznosti na rehoľnú tradíciu prijalo provinciálne vedenie ponuku mestského zastupiteľstva zriadiť Strednú zdravotnícku školu v Ružomberku.

    Jej patrónkou sa stala Mária Terézia Schererová - spoluzakladateľka a 1. generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier svätého Kríža.

    S vyučovaním a ošetrovaním mala bohaté skúsenosti a práve tu vyzrela jej veľká osobnosť. Majstrovsky dokázala spojiť učiteľský talent, lásku k chorým a hlboké sociálne cítenie.

    Milosrdnou láskou zahŕňala opustené deti, mládež, starých a akýmkoľvek spôsobom postihnutých ľudí. Jej príklad života bol ocenený povýšením medzi blahoslavených dňa 29.10. 1995 v Ríme.

    Prvý školský rok 1992/1993 sa začal 1. septembra pre 48 študentov v dvoch triedach v študijnom odbore všeobecná sestra. Vyučovanie prebiehalo v spoločných priestoroch aj pre Gymnázium sv. Andreja na Štiavnickej ulici.

    Prvou riaditeľkou bola MUDr. Mária Balážová - sr. Alžbeta a interný pedagogický zbor tvorili 3 krížové sestry.

    Pretože budova určená pre SZŠ M. T. Schererovej stále nebola pripravená, Obchodná akadémia prijala školu na jeden školský rok do podnájmu. Od tohto školského roku 1993/1994 vedenie školy prebrala: MUDr. Ľubomíra Albertyová - riaditeľka a Mgr. Mária Štofková - zástupkyňa školy.

    15. september 1994 bol dňom, kedy sa školský život presunul do nových, terajších priestorov na Dončovu 7. Za neuveriteľných šesť týždňov v čase letných prázdnin, s obrovským vypätím síl rodičov a priateľov školy sa podarilo azda nemožné - prestavať administratívnu budovu na školské účely. Do užívania boli odovzdané tri poschodia budovy, jazykové a odborné učebne.

    Zďaleka však škola nebola hotová. S pribúdajúcim množstvom študentov aj interných vyučujúcich bolo treba rozšíriť triedy a odborné učebne, a tak sa robili prípravné práce na dokončenie budovy.

    Počas nasledujúcich dvoch školských rokov sa podarilo vybudovať v škole vlastnú kotolňu, dobudovali sa nové triedy, učebne a administratívne priestory. Veľmi významným dňom v živote školy bol 7. apríl 1997, kedy sa celé školské spoločenstvo, študenti, profesorský zbor, vzácni hostia stretli pri najväčšom dare školy - požehnaní školskej kaplnky. Kaplnka je zasvätená blahoslavenej Márii Terézii Schererovej - patrónke školy. Zároveň boli dané do užívania priestory štvrtého poschodia, kde sa otvorili nové učebne a to: odborná - pre výučbu ošetrovateľstva, počítačová - na výučbu práce s počítačmi a spoločensko-vedná - viacúčelová: slúži na vyučovanie humanitných predmetov, ktorých hlavnú časť tvorí náboženstvo.

    S postupujúcimi školskými rokmi sa dotvárali školské priestory aj v najmenších detailoch, mladý pedagogický kolektív vyzrel na odborný tím a škola si získala pevné miesto medzi strednými zdravotníckymi školami na Slovensku.

    V súčasnosti študujú študenti na SZŠ Márie Terézie Schererovej v dennom štúdiu v študijnom odbore zdravotnícky asistent a v štúdiu popri zamestnaní v študijnom odbore zdravotnícky asistent a sanitár.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • szsmtsrbk.edupage.org
   • PhDr. Antónia Dobrovičová
    riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje