•  

  Najmodernejšia výučba

  Uč sa v troch dimenziách, spoznávaj všetky zložky ľudského tela od svalov, kostí, ciev, nervov, orgánov až po jednotlivé sústavy cez 3D.

     

   

  Príď k nám a zaži to aj ty

   

   

  Staň sa hrdinom dnešných dní - zdravotníkom

  Okrem vzdelávania, sa naši žiaci zapájajú do rôznych výziev.

              

   

  Prečo si zvoliť nás?

  Štúdium je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

  Zabezpečujeme prípravu zdravotníckych pracovníkov v rôznych odboroch. V oblasti vzdelávania sa škola usiluje dosiahnuť úroveň všeobecne záväzných štandárd v jednotlivých predmetoch. Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby absolventi zvládli na požadovanej úrovni odborné poznatky nevyhnutné na získanie profesionálnej spôsobilosti. Tomu zodpovedá aj štruktúra účebných predmetov.

  Profesionálne vedomosti a schopnosti získavajú študujúci v odborných predmetoch, ktoré možno rozdeliť na tzv. prípravné, behaviorálne a klinické.

  Praktická časťktorá sa realizuje v škole a zdravotníckych zariadeniach. Ťažiskové predmety, ktoré formujú zdravotnícku profesiu sú predmety ošetrovateľské. Majú časť teoretickú a praktickú.

  Profesionálna príprava zdravotníckeho asistenta tvoria okrem odbornej zložky, povinné predmety spoločensko-vedného charakteru, ktoré umožňujú študentom rozvoj všeobecných poznatkov najmä v oblasti materinského jazyka, cudzích jazykov a používania informačno-komunikačných technológií. Študujúci si môžu voliť podľa vlastného záujmu a perspektívy uplatnenia v praxi na doplnenie vzdelania rôzne nepovinné predmety.

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax.

   

  Hlavný cieľ sa premieta do čiastkových cieľov a na ne nadväzujúcich úloh.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • szsmtsrbk.edupage.org
   • PhDr. Antónia Dobrovičová
    riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje