• Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej zabezpečuje prípravu zdravotníckych pracovníkov v rôznych odboroch. V oblasti vzdelávania sa škola usiluje dosiahnuť úroveň všeobecne záväzných štandárd v jednotlivých predmetoch. Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby absplventi Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej zvládli na požadovanej úrovni odborné poznatky nevyhnutné na získanie profesionálnej spôsobilosti. Tomu zodpovedá aj štruktúra účebných predmetov.

  Profesionálne vedomosti a schopnosti získavajú študujúci v odborných predmetoch, ktoré možno rozdeliť na tzv. prípravné, behaviorálne a klinické.

  Ťažiskové predmety, ktoré formujú zdravotnícku profesiu sú predmety ošetrovateľské. Majú časť teoretickú a praktickú, ktorá sa realizuje v škole a zdravotníckych zariadeniach.

  Významnú zložku profesionálnej prípravy zdravotníckeho asistenta tvoria okrem odbornej zložky povinné predmety spoločensko-vedného charakteru, ktoré umožňujú študentom rozvoj všeobecných poznatkov najmä v oblasti materinského jazyka, cudzích jazykov a používania informačno-komunikačných technológií. Študujúci si môžu voliť podľa vlastného záujmu a perspektívy uplatnenia v praxi na doplnenie vzdelania rôzne nepovinné predmety.

  Hlavný cieľ sa premieta do čiastkových cieľov a na ne nadväzujúcich úloh.

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax.

  Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatnéPrávo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.