• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Účelové cvičenie
   • 17. 1. 2019
   • Dňa 8.1.2019 sme so žiakmi 1. a 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Tento rok sme zvolili trasu od našej školy cez kalváriu na Vlkolínske lúky v blízkosti Malina Brda a späť. Na priebeh účelového cvičenia dozerali Mgr. Lucia Hanulová, Mgr. Marta Gallovičová, Mgr. Daniela Brčeková, Mgr. Ľubica Prančíková, Mgr. Tomáš Mlynárik, Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Pavel Šípoš a Mgr. Lucia Rábarová - sr. Veronika.

   • Čítať viac
   • Koleda 2019
   • 15. 1. 2019
   • V utorok 8.1.2019 sme sa o 7:00 hod. stretli v školskej kaplnke, aby sme spoločne a pri svätej omši začali nový rok 2019. Počas sv. omše, ktorú slúžil páter Ondrej Gábriš, SJ, sme si od Pána Boha vyprosovali veľa milostí, šťastia, zdravia, radosti a lásky počas roka 2019. Po skončení sv. omše páter v sprievode koledníkov požehnal všetky triedy, odborné učebne, kabinety a zvyšné priestory školy, v ktorých pracujeme.

   • Čítať viac
   • Prezentácia školy na ZŠ v Martine
   • 6. 1. 2019
   • Na pozvanie ZŠ Hurbanova v Martine v rámci aktivity s názvom Quo vadis sme sa dňa 18. 12. 2018 zúčastnili prezentácie našej školy.

    Žiaci 3.A triedy Martina Martinková a Miroslav Tkáč predstavili našu školu žiakom 8. a 9. ročníka. Demonštrovali ukážky prvej pomoci pri zástave srdcovej činnosti (KPR), uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy, meranie krvného tlaku pod odborným dohľadom PhDr. Kvetoslavy Drozdíkovej a PhDr. Gabriely Leškovej. O živote na našej škole sa mohli žiaci dozvedieť aj cez Power Pointovú prezentáciu, ktorú zabezpečil Mgr. Rastislav Palider.

   • Čítať viac
   • Konferencia žiackych školských rád
   • 6. 1. 2019
   • Na pozvanie Rady mládeže Žilinského kraja a Krajského stredoškolského parlamentu sa dňa 19. 12. 2018 zúčastnili zástupcovia našej Žiackej školskej rady Vanesa Martonová, Štefan Okál, Alexandra Chriščanovská a Nikola Koraušová ako členka Krajského stredoškolského parlamentu na Konferencii žiackych školských rád v Žiline.

   • Čítať viac
   • PF 2019
   • 1. 1. 2019
   • Prajeme všetkým POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2019

   • Čítať viac
   • Vianočná akadémia 2018
   • 27. 12. 2018
   • Dňa 21.12.2018 sme sa všetci stretli na Vianočnej akadémii, ktorá je na našej škole už akousi tradíciou. Žiaci všetkých ročníkov a pedagogický zbor spoločne sledovali nádherný program, ktorí viacerí žiaci pod vedením pedagógov nacvičili. Krásne hudobné vystúpenia, spevácke výkony a divadelné predstavenie symbolizujúce príchod Vianoc boli pre všetkých veľkým zážitkom. Po skončení programu p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová ocenila najúspešnejších žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v športových či vedomostných súťažiach alebo sa inak pričinili o pozitívnu reprezentáciu školy v šk. r. 2018/2019. Na záver si triedy v ročníkoch navzájom odovzdali darčeky a všetci sme si popriali požehnané vianočné sviatky.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža