• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Poskytovanie prvej pomoci
   • 19. 9. 2018
   • Dňa 17. septembra 2018 žiaci Miroslav Tkáč, Jakub Krišanda z 3.A a Barbora Veselovská, Beáta Václavová z 3.B demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a šoku pre žiakov 3. ročníka Gymnázia sv. Andreja v rámci Kurzu ochrany života a zdravia na kalvárii. Následne oboznamovali žiakov a prakticky s nimi precvičovali obväzové techniky. Poskytovanie prvej pomoci prebehlo pod vedením PhDr. Z. Šípošovej a PhDr. M. Totkovičovej.

   • Čítať viac
   • Sviatok Povýšenia sv. Kríža 2018
   • 19. 9. 2018
   • Dňa 14. septembra 2018 (piatok ) sme na našej škole slávili sviatok Povýšenia svätého Kríža. Začali sme spoločnou svätou omšou o 7:30 hod. v priestoroch školskej kaplnky a po jej skončení nasledoval program pre žiakov vo forme besied. Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili besedy o živote našej patrónky školy - Márie Terézie Schererovej - spoluzakladateľky a 1. generálnej predstavenej Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža. Mgr. L. Rábarová (sr. Veronika) a ThLic . Mgr. M. Čupová (sr. Simeona) si pripravili prezentáciu, počas ktorej žiakom priblížili celý život našej patrónky. Žiaci 2.-4. ročníka sa zúčastnili besedy o Munkovcoch. P. Ondrej Gábriš, SJ žiakom odprezentoval kresťanský a hrdinský život Tomáša Munka a jeho otca Františka, ktorí sa stali obeťami koncentračného tábora. Po skončení oboch besied dostali žiaci milé prekvapenie vo forme cukrovej vaty, ktorú im pripravil PhDr. P. Š

   • Čítať viac
   • OZNAM: Plenárne rodičovské stretnutie
   • 12. 9. 2018
   • V piatok 21. septembra 2018 sa v našej škole o 15:00 hod. uskutoční plenárne rodičovské stretnutie. Plenárne rodičovské stretnutie sa bude konať v priestoroch školskej kaplnky na 4. poschodí. Po jeho skončení bude nasledovať rodičovské združenie v jednotlivých triedach. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

   • Čítať viac
   • Začiatok šk. r. 2018/2019
   • 10. 9. 2018
   • Nový školský rok 2018/2019 sme spoločne začali v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde naša nová pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej. Povedala im dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2018/2019, predstavila novú p. zástupkyňu školy PhDr. Gabrielu Leškovú a triednych učiteľov prvých ročníkov (PhDr. Pavla Šípoša v I.A a Mgr. Tomáša Mlynárika v I.B). Potom sa žiaci presunuli do svojich tried, aby sa privítali so svojimi triednymi učiteľmi. Prajeme všetkým úspešný školský rok 2018/2019.

   • Čítať viac
   • Vďaka za nádherných 26 rokov
   • 1. 7. 2018
   • Ďakujem všetkým, s ktorými som mohla byť ten úžasne krásny čas na SZŠ M. T. Schererovej v Ružomberku. Ďakujem mojim zástupkyniam PhDr. Antónii Dobrovičovej, ktorá bude pokračovať vo funkcii riaditeľky školy a PhDr. Danke Štefčekovej, predsedovi rady školy Mgr. Tomášovi Mlynárikovi a celej rade školy, všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí vynikajúco pripravujú našich žiakov v dennom i večernom štúdiu, všetkým nepedagogickým zamestnancom a všetkým študentom našej školy a zvlášť tým, ktorí mi pripravili nádherný zážitok pri rozlúčke na konci školského roku. Navždy zostanete v mojom srdci. Vďačná odchádzajúca riaditeľka školy MUDr. Ľubomíra Albertyová - sestra Miriam.

   • Čítať viac
   • Cvičná expedícia DofE
   • 30. 6. 2018
   • V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa žiačky našej školy (Daniela Smiešková, Ema Balková, Michaela Kučková, Viktória Blahušiaková a Aneta Ondríková ) zúčastnili cvičnej expedície v rámci projektu Duke of Edinburgh (DofE). Expedícia sa konala na trase Kalvária, Vlkolínske lúky, Vlkolínec, Krkavá skala s prenocovaním v časti Dieleč, v blízkosti Baničného. Dievčatá si museli niesť so sebou všetky potrebné veci - napr. stany, spacáky, karimatky , jedlo. Preverili si svoje schopnosti v orientácii v prírode a práci s mapou. Cvičná expedícia slúžila ako nácvik na kvalifikačnú expedíciu, ktorú si dievčatá plánujú v blízkej dobe. Cvičná expedícia sa konala pod dohľadom Mgr. Pavla Kleina a Mgr. Lucie Hanulovej.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža