• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Starám sa o svoje zdravie
   • 15. 6. 2018
   • Dňa 13.6.2018 sa naša škola zapojila do Dní mesta Ružomberok akciou Starám sa o svoje zdravie. Žiaci pod vedením odborných učiteliek PhDr. Zuzany Šípošovej a PhDr. Gabriely Leškovej v centre mesta merali okoloidúcim krvný tlak a glykémiu – hodnotu cukru v krvi. Obyvateľom tiež demonštrovali ukážky prvej pomoci, neodkladnú resuscitáciu s možnosťou vyskúšania si praktických zručností. Ako každý rok, tak aj tento, bol o toto monitorovanie veľký záujem vo všetkých vekových kategóriách. Opakovane sa nám potvrdil záujem verejnosti o zdravie. V podobných akciách pre širokú verejnosť plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Do akcie sa zapojili žiaci III.B (Alica Ondríková, Dominika Djubašáková), II.A (Martina Martinková, Jakub Letavay) a II.B (Karolína Labašková, Nikola Veselovská).

   • Čítať viac
   • Odborná stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici
   • 13. 6. 2018
   • V dňoch od 3.6. do 8.6.2018 absolvovalo deväť žiačok 3. ročníka odbornú stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Boli to Ruszóová Lorianna, Smiešková Daniela, Smiešková Veronika, Blanová Michaela, Goreková Denisa, Lieskovská Alžbeta, Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Spolu s nimi bola odborná vyučujúca Mgr. Viera Dömötörová. Žiačky mali možnosť zdokonaliť svoje praktické zručnosti a získať nové skúsenosti z oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti o dospelých i detských pacientov. V týchto dňoch si ešte viac uvedomili, že služba chorým s úsmevom a láskou je nezaplatiteľným darom pre chorých, ale rovnako silným impulzom v osobnej formácii mladého človeka. Vo voľnom čase žiačky navštívili Beliansku jaskyňu a kláštor klauzúrovaných sestier Redemptoristiek. Spoločné zážitky umocnili aj pobytom v prírode spojenom s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a výhľadom na mesto K

   • Čítať viac
   • Súťaž Asistent v akcii
   • 13. 6. 2018
   • Dňa 8.6.2018 sa konala vedomostno – športová súťaž v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl "Asistent v akcii", ktorú organizuje SZŠ v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 16 zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v Prešove na Cemjate – stredisko Kvašná voda. Každé družstvo malo štyroch členov, žiakov druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Za našu školu sa súťaže zúčastnili: Beáta Václavová a Barbora Veselovská z II.B a Mitroslav Tkáč a Jakub Krišanda z II.A. Súťaž pozostávala z praktickej časti - poskytovania prvej pomoci pri rôznych náhlych stavoch, z odbornej časti, kde si preverili vedomosti pomocou testu a športovej časti – šplh na lane a streľba z luku. Všetky úlohy súťažiaci plnili na čas počas behu v lese. Aj keď sme sa neumiestnili na poprednom mieste, bola to pre nás úžasná skúsenosť.

   • Čítať viac
   • Behá celé mesto 2018
   • 12. 6. 2018
   • Dňa 19.5.2018 žiačky II.B Aneta Ondríková, Viktória Blahušiaková, Michaela Kučková a Ema Balková usporiadali akciu s názvom Behá celé mesto v Čutkovskej doline, ktorej cieľom bolo zapojiť do behu ľudí z celého mesta Ružomberok. Do bežeckej súťaže sa mohli prihlásiť ľudia v 4 vekových kategóriách. Súčasťou programu bolo vystúpenie folklórneho súboru LIPTOV, spevácke výstúpenia a sprievodný program tvorili ukážky prvej pomoci pod vedením Mgr. Silvie Janigovej so žiakmi našej školy. Deti dostali cukrovú vatu, o ktorú sa postaral PhDr. Pavel Šípoš. Táto akcia mala aj charitatívny účel - vyzbierať peniaze pre organizáciu SPOSA Ružomberok. Behu sa zúčastnilo 50 ľudí, akcia sa podarila a žiačky vyzbierali sumu 397€. Akcia bola súčasťou projektu DofE v oblasti dobrovoľníctva, do ktorého sa žiačky zapojili v tomto školskom roku.

   • Čítať viac
   • Prijímacie skúšky - 2. kolo
   • 6. 6. 2018
   • Na našej škole sa bude dňa 19. júna 2018 konať 2. kolo prijímacích skúšok na denné štúdium v odbore zdravotnícky asistent. Začiatok prijímacích skúšok je o 8.00 hodine.

   • Čítať viac
   • Rozlúčka s maturantmi
   • 23. 5. 2018
   • V piatok 11. mája 2018 sa uskutočnila na našej škole rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov. Všetko sa začalo príhovorom pani riaditeľky a losovaním oddelení, na ktorých prebehla praktická maturitná skúška. Po losovaní pani riaditeľka ocenila žiakov, ktorí dosiahli počas štúdia na našej škole výborné výsledky, žiaci sa úprimným príhovorom poďakovali všetkým za celé 4 roky a následne boli tretiakmi odprevadení až na školský dvor. Urobili si spoločné fotky a spevom navštívili všetky triedy, aby sa už definitívne rozlúčili aj s ostatnými žiakmi. Prajeme všetkým maturantom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža