• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • ÚRADNÉ HODINY
   • 13. 8. 2018
   • Počas letných prázdnin budú úradné hodiny na našej škole od 16. augusta do 31. augusta 2018 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Prosíme, aby si žiaci svoje žiadosti, žiadanky a iné náležitosti vybavili v tieto dni. Všetkým prajeme ešte požehnaný čas prázdnin =) .

   • Čítať viac
   • Vďaka za nádherných 26 rokov
   • 1. 7. 2018
   • Ďakujem všetkým, s ktorými som mohla byť ten úžasne krásny čas na SZŠ M. T. Schererovej v Ružomberku. Ďakujem mojim zástupkyniam PhDr. Antónii Dobrovičovej, ktorá bude pokračovať vo funkcii riaditeľky školy a PhDr. Danke Štefčekovej, predsedovi rady školy Mgr. Tomášovi Mlynárikovi a celej rade školy, všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí vynikajúco pripravujú našich žiakov v dennom i večernom štúdiu, všetkým nepedagogickým zamestnancom a všetkým študentom našej školy a zvlášť tým, ktorí mi pripravili nádherný zážitok pri rozlúčke na konci školského roku. Navždy zostanete v mojom srdci. Vďačná odchádzajúca riaditeľka školy MUDr. Ľubomíra Albertyová - sestra Miriam.

   • Čítať viac
   • Cvičná expedícia DofE
   • 30. 6. 2018
   • V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa žiačky našej školy (Daniela Smiešková, Ema Balková, Michaela Kučková, Viktória Blahušiaková a Aneta Ondríková ) zúčastnili cvičnej expedície v rámci projektu Duke of Edinburgh (DofE). Expedícia sa konala na trase Kalvária, Vlkolínske lúky, Vlkolínec, Krkavá skala s prenocovaním v časti Dieleč, v blízkosti Baničného. Dievčatá si museli niesť so sebou všetky potrebné veci - napr. stany, spacáky, karimatky , jedlo. Preverili si svoje schopnosti v orientácii v prírode a práci s mapou. Cvičná expedícia slúžila ako nácvik na kvalifikačnú expedíciu, ktorú si dievčatá plánujú v blízkej dobe. Cvičná expedícia sa konala pod dohľadom Mgr. Pavla Kleina a Mgr. Lucie Hanulovej.

   • Čítať viac
   • Oceňovanie žiakov stredných škôl
   • 25. 6. 2018
   • Dňa 12. júna 2018 pri príležitosti Oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji bola ocenená aj žiačka našej školy Nikola Koraušová z III.A triedy. Oceňovanie žiakov sa konalo v Bytči a žiakov prišla oceniť predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Nikola Koraušová bola ocenená za osobný prístup k doterajšiemu štúdiu, dosahovanie vynikajúcich výsledkov, zapájaniu sa do školskej, ale aj mimoškolskej činnosti, úspešnému umiestneniu v olympiádach a súťažiach a pôsobeniu v krajskom študentskom parlamente, a tým prispela k pozitívnej reprezentácii Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku a Žilinského samosprávneho kraja. Za tento výrazný úspech jej srdečne gratulujeme.

   • Čítať viac
   • Starám sa o svoje zdravie
   • 15. 6. 2018
   • Dňa 13.6.2018 sa naša škola zapojila do Dní mesta Ružomberok akciou Starám sa o svoje zdravie. Žiaci pod vedením odborných učiteliek PhDr. Zuzany Šípošovej a PhDr. Gabriely Leškovej v centre mesta merali okoloidúcim krvný tlak a glykémiu – hodnotu cukru v krvi. Obyvateľom tiež demonštrovali ukážky prvej pomoci, neodkladnú resuscitáciu s možnosťou vyskúšania si praktických zručností. Ako každý rok, tak aj tento, bol o toto monitorovanie veľký záujem vo všetkých vekových kategóriách. Opakovane sa nám potvrdil záujem verejnosti o zdravie. V podobných akciách pre širokú verejnosť plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Do akcie sa zapojili žiaci III.B (Alica Ondríková, Dominika Djubašáková), II.A (Martina Martinková, Jakub Letavay) a II.B (Karolína Labašková, Nikola Veselovská).

   • Čítať viac
   • Odborná stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici
   • 13. 6. 2018
   • V dňoch od 3.6. do 8.6.2018 absolvovalo deväť žiačok 3. ročníka odbornú stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Boli to Ruszóová Lorianna, Smiešková Daniela, Smiešková Veronika, Blanová Michaela, Goreková Denisa, Lieskovská Alžbeta, Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Spolu s nimi bola odborná vyučujúca Mgr. Viera Dömötörová. Žiačky mali možnosť zdokonaliť svoje praktické zručnosti a získať nové skúsenosti z oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti o dospelých i detských pacientov. V týchto dňoch si ešte viac uvedomili, že služba chorým s úsmevom a láskou je nezaplatiteľným darom pre chorých, ale rovnako silným impulzom v osobnej formácii mladého človeka. Vo voľnom čase žiačky navštívili Beliansku jaskyňu a kláštor klauzúrovaných sestier Redemptoristiek. Spoločné zážitky umocnili aj pobytom v prírode spojenom s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a výhľadom na mesto K

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža