• Projekt PANAMA 2019 - Svetové dni mládeže
   • Projekt P18 - Národné stretnutie mládeže
   • Projekt "Hospic" - dvojtýždňová odborná stáž pre žiakov 3. ročníka
   • MOST - Deň srdca - projekt Slovenskej nadácie srdca
   • Enviromentálny projekt pre školy v regióne - separovaný zber odpadu v škole, úprava
   • Životného prostredia v Ružomberku
   • Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Projekt Rodina našej farnosti
   • Projekt EÚ Mladí prekladatelia JUVENES TRANSLATORES v AJ a NJ
   • Matematický klokan
   • Program drogovej prevencie - koordinácia s Národným programom DP - Červené stužky, s regionálnym nízkoprahovým centrom PREROD, vzdelávací seminár "Krtko v sieti"
   • Deň počatého života - biele stužky
   • Projekt Dobrovoľníctvo - účasť na projektoch Biela pastelka, Nezábudka, Hospic sv. Alžbety Ľubica
   • Projekt výuky prvej pomoci v materských, základných a stredných školách
   • EXPERT geniality show
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)