Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
WWW stránkahttps://szsmtsrbk.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Antónia Dobrovičová044/43215280915 885 144szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Gabriela Lešková044/43281660911 111 249szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Dana Štefčeková044/4328166 szsmtsrbk@gmail.com
     
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Tomáš Mlynárikszsmtsrbk@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ľubica Prančíkovászsmtsrbk@gmail.com
   
ostatní zamestnanciIng. Štefánia Foltinovászsmtsrbk@gmail.com
   
zástupcovia rodičovAgáta Rošteková 
 Mgr. Beáta Skočovská 
 Mgr. Ivana Bebjaková 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Mária Novotná - Sr. Mária Magdaléna 
   
zástupca žiakov školyZuzana Bebjaková 
   
delegovaní zástupcoviaICLic. Dušan Škrabek 
 PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD. 
 Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovSlovenská provincia Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža
Sídlo Ružová 4, 917 02 Trnava
Telefón+421 33 5536 365
E-mailprovincialat@sestrysvkriza.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy

Zasadnutia:

- 21. október 2021 - prezenčne

- 7. jún 2022 - prezenčne

Dôležité informácie:

- Schválenie záverečnej správy výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

- Oboznámenie sa s projektami v šk. r. 2021/2022 /prvá pomoc; Erasmus+; Spolu úspešnejší; INO škola/

- Informovanie členov rady školy ohľadom zmeny odboru praktická sestra na praktická sestra - asistent

- Informovanie členov rady školy o schválení max. počtu žiakov na šk. rok 2022/2023 v dennom a večernom štúdiu

- Diskusia s vedením školy o problémoch na škole a navrhnutie riešení /dodržiavanie pandemických opatrení; pitie energetických nápojov; žuvací tabak, atď./

Poradné orgány

Poradné orgány školy sa podieľajú na tvorbe plánu práce na príslušný školský rok, organizujú si prácu v jednotlivých predmetových komisiách a pripravujú podklady pre vnútorný poriadok školy. O svojich aktivitách, návrhoch, prebiehajúcich súťažiach a výsledkov informujú verejnosť prostredníctvom webovej a facebookovej stránky školy, ktorým jje možná kontrolovateľnosť a aktuálnosť výstupov. Na záver školského roka jednotlivé poradné orgány vypracujú záverečné správy. Zhodnotia uplynulý školský rok a plnenie pôvodného plánu práce. Zo strany vedenia sa uskutočňujú zasadnutia s jednotlivými predmetovými komisiami, alebo ich predsedami a kontroluje sa aj ich činnosti.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
jazyk a komunikáciaMgr. Tomáš Mlynárikslovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk
matematika a práca s informáciamiMgr. Daniela Brčekovámatematika, informatika
človek a prírodaMgr. Marta Gallovičováfyzika, chémia, biológia
človek a hodnotyThLic. Mgr. Martina Čupovákatolícke náboženstvo
človek a spoločnosťPhDr. Pavel Šípošdejepis, občianska náuka
zdravie a pohybMgr. Rastislav Palidertelesná a športová výchova
odborné vzdelávanie - praktická zložkaMgr. Viera Dömötörováošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, ošetrovateľská starostlivosť
odborné vzdelávanie - teoretická zložkaMgr. Viera Dömötöroválatinský jazyk, prvá pomoc, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia,zdravotnícka etika, organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, základy ošetrovania a asistencie, sociálna starostlivosť
klinické predmetyMgr. Eva Vierikováanatómia a fyziológia, patológia, preventívne lekárstvo, zdravie a klinika chorôb

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 292

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Denné štúdium

- študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent: 48

- študijný odbor 5361 M praktická sestra: 163

Externé večerné štúdium

- študijný odbor 5361 N praktická sestra: 54

- učebný odbor 5371 H sanitár: 27

TriedaPočet žiakov
I.A28
I.B28
II.A30
II.B29
III.A24
III.B24
IV.A24
IV.B24
I.D28
II.D26
SAN27

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP37729,596,5
DPP603,210
Znížený úväzok1514,860,5
ZPS -- --
Na dohodu - - --

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04343
vychovávateľov0 0 0
asistentov učiteľa0 0 0
    
spolu04343

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky prdemety sú vyučované kvalifikovane.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
--0

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
iBobor47  47 
Juvenes Translatores EU5  5 
Stredoškolská odborná činnosť48122  
A Slovo bolo u Boha, recitačná súťaž11   
Basketbal žiačok SŠ99   
Matematický klokan20  20 
Zachráň život a buď hrdinom, súťaž prvej pomoci4 4  
Piráti krásy2 2  
Dilongova Trstená1  1 
Florbal študentov SŠ88   
Florbal študentiek SŠ88   
Plážový volejbal66   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy spojená s výukou prvej pomoci na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, Bilingválne gymnázium v Ružomberku, ZŠ Klačno (2x), ZŠ Černova

Stretnutie s pápežom Františkom na Slovensku

Festival stredoškolských speváckych zborov

Adventný jarmok

Sv. Mikuláš pre detí a seniorov

Vianočná pošta pre klientov v sociálnom zariadení CSS Trojlístok.

Zdravotné hliadky - cezpoľný beh, basketbal žiakov SŠ

Verejná zbierka - Biela Pastelka, Boj proti hladu, Nezábudka, Sviečka za nenarodené deti,

Deň otvorených dverí - online prezentácia školy pre záujemcov o štúdium.

Študentská kvapka krvi.

Národný týždeň manželstva.

Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj.

Misie v Ružomberku

Imatrikulácia pre 1. a 2. ročník

Stužkovanie maturantov

Výuka anatómie pomocov virtuálnej anatomickej učebne VAU pre žiakov Gymnázia sv. Andreja, ZŠ Dončova

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

A) Dlhodobé

1. Europrojekt ERAZMUS+ dobrovoľníctvo v spolupráci Mladiinfo

2. InoŠkola - najinovatívnejšia škola v regióne - výučbový program Accelium

3. eTwinning projekty

4. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

5. Spolu úspešnejší 1 a 2 - program doučovania MŠVVaŠ SR

6. Projekt výuky prvej pomoci na MŠ, ZŠ, SŠ

7. Projekt výuky anatómie človeka cez VAU učebňu

8. Enviromentálny projekt pre školy v regióne - separovaný zber odpadu v škole

9. Deň Zeme - projekt na úprava životného prostredia v Ružomberku

10. Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Príprava na manželstvo a manželský život.

11. Projekt dobrovoľníctvo- Biela pastelka, Modrá nezábudka, Boj proti hladu, Mary’s Meals, Vianočná potravinová zbierka, zbierka školských pomôcok.

12. Preventívne programy - koordinácia s Národným programom DP - Červené stužky, EXIT tour, spolupráca

s nízkoprahovým centrom PREROD (program Čistý život), s Katedrou

psychológie Katolíckej Univerzity (Internetová závislosť, Vzťahy a sociálne siete),

s Oddelením prevencie PZ (Obchodovanie s ľuďmi, Bezpečný internet), s Katedrou

politológie Trenčianskej Univerzity (Extrémizmus).

13. Pomoc Ukrajine - modlitby, zbierky potravín, oblečenia, návšteva utečencov

14. Hospic sv Alžbety Ľubica - odborná stáž

15. Červená streda - spomienka na ľudí prenasledovaných pre vieru.

16. Deň patrónky školy bl. Márie Terézie Schererovej.

17. Deň rodiny - tento rok pod názvom „Nad(ý)chnime sa“.

18. Deň otvorených dverí online

19. Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou

B) Krátkodobé

1. Biblická olympiáda

2. Projekt EÚ Mladí prekladatelia JUVENES TRANSLATORES v ANJ a NEJ

3. Projekt Onkologická prevencia.

4. Sviečka za nenarodené deti

5. Projekt Úcta k starším - vianočná pošta.

6. Matematický klokan

7. Deň počatého života - biele stužky

8. Projekt GODZONE tour

9. Scherer´s swap day

10. Ekotopfilm- Envirofilm - online.

Exkurzie

Ústav patologickej anatómie ÚVN SNP a FN Ružomberok

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Workshop a exkurzia v Univerzitnej nemocnici Martin

Veľtrh práce v zdravotníctve v Martine

Banka lásky Banská Štiavnica

Archeoskanzen Havránok

Prednášky

Kritické myslenie - Mgr. Ivan Koniar, PhD. a doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. FF KU

Všetko, čo ste chceli vedieť o Írsku (v anglickom jazyku) - Bc. John Kehoe, Írsko

Svetový imunizačný týždeň - MUDr. Ľubica Benková z oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ v Liptovskom Mikuláši

Prevencia škodlivosti žuvacieho tabaku, alkoholu a dôležitosť zdravého životného štýlu i najmä zdravého stravovania - prof. Johna Scharffenberga, MD,MPH z Univerzity Loma Linda v Kalifornii

Európská únia - Kamila Trojanová z Európskej komisie v Bruseli

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 sa štátna inšpekčná činnosť nekonala.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej je v prenajatých priestoroch, ktoré poskytuje Mestský úrad v Ružomberku.

Súčasťou školy je:

- 6 učební, ktoré slúžia ako kmeňové triedy

- 1 anatomická učebňa

- 1 učebňa prvej pomoci

- 3 odborné učebne ošetrovateľstva

- 1 učebňa informatiky

- 1 učebňa anglického jazyka

- 1 učebňa nemeckého jazyka

- spoločensko-vedná učebňa

- šatne pre žiakov

- zborovňa

- 7 kabinetov

- pracovne pre zamestnancov (riaditeľňa, pracovňa zástupkyne pre pedagogický úsek, pracovňa zástupkyne pre

nepedagogický úsek, sekretariát, miestnosť pre referentku ekonomického oddelenia,

miestnosť pre školníka, miestnosť pre upratovačky)

Škola využívala telocvičňu v Orlovni KD A. Hlinku.

Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu je každá učebňa zabezpečená najmodernejšími učebnými pomôckami.

Pre oblasť jazykovej prípravy:

- slovenský jazyk a cudzie jazyky - moderné učebne: jazykové laboratórium na výuku ANJ a NEJ, najmodernejšia didaktická technika

- rozvoj čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením, najmä na hodinách SJL

- modernizácia vyučovania spojená s využitím najmodernejšej didaktickej techniky, najmä pri vyučovaní cudzích jazykov v jazykových laboratóriách

- zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti - rozvoj schopnosti formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy a interpretovať získané údaje

V oblasti odborných predmetov pre dosahovanie vzdelávacieho a výkonového štandardu žiakov študijného a učebného odboru:

- rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

- zmodernizované 3 odborné učebne - ošetrovateľské trenažéry, úprava prostredia,

- modernizácia výuky s využitím najmodernejšej didaktickej techniky,

- 3 nové modely na odber venóznej krvi.

Inovatívne učenie v zmodernizovanej učebni anatómie - najmodernejšia virtuálna anatomická učebňa (VAU) s využitím najnovšej 3D technológie, nové anatomické modely, plagáty.

V predmete Prvá pomoc:

- nové modely na KPR, Heimlichov manéver, lekárničky

V oblasti finančnej gramotnosti:

- rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky a odborných predmetov

- tablety na rozvoj IKT zručností

Pre zvyšovanie IKT zručností

- rozvoj IKT zručností s využitím programu Edupage pri vzdelávaní

- on-line vzdelávanie - MS Teams, Zoom.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Dobré výsledky práce sa darí v škole plniť vďaka dobrej klíme a stabilizovanému tímu pracovníkov. Študenti sa cítia v škole akceptovaní a ako nám to potvrdzujú aj rodičia, radi chodia do školy. Vytvárajú si priateľské vzťahy motivujúce v príprave na povolanie. Niekedy pozorujeme osobnostnú nezrelosť alebo slabú motiváciu žiakov k učeniu vyplývajúcich z problémov z rodinného prostredia (ťažká sociálna situácia, zlá východisková úroveň vedomostí).

Najväčší nedostatok sa javí vo veľkom počte vymeškaných vyučovacích hodín. V týchto prípadoch je ťažšie dosahovať dobré výsledky. Pedagogická rada a rada školy sa zaoberá riešením tejto problematiky.

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 21

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 114 / dievčat 99

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 5/ dievčat 5

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 56 / dievčat 47

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet 56 / dievčat 47

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet 59/ dievčat 48


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

Prihlášky na našu školu si podalo:

- do denného štvorročného štúdia v študijnom odbore 5361 M praktická sestra 114 záujemcov

- do externého večerného štúdia v študijnom odbore 5361 N praktická sestra 81 uchádzačov

- do externého večerného štúdia v učebnom odbore 5371 H sanitár 56 uchádzačov.

Prihlášky na školu do denného štvorročného štúdia a externého večerného štúdia sme realizovali cez systém Edupage. Papierové prihlášky boli nahodené do systému a celá komunikácia prebiehala online.

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konali:

- pre denné štúdium v termíne 02. a 09. mája 2022

- pre externé večerné štúdium 20. júna 2022.

Prijímacie skúšky úspešne vykonali:

- študijný odbor 5361 M praktická sestra - 111 záujemcov

- študijný odbor 5361 N praktická sestra - 62 uchádzačov.

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A5361 M praktická sestra 
I.B5361 M praktická sestra 
IV.A5356 M zdravotnícky asistent 
IV.B5356 M zdravotnícky asistent 
I.D5361 N praktická sestra 
SAN5371 H sanitár 
II.A5361 M praktická sestra 
II.B5361 M praktická sestra 
II.D5361 N praktická sestra 
III.A5361 M praktická sestra 
III.B5361 M praktická sestra 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJFYZCHEINFKNBLAJMATNOZNEJOBNOKP
I.A 1,751,291,14121,461,251,111,572,25  1 
I.B 2,321,831,5712,111,51,681,071,892,29 21,36 
IV.A  1,63     1 2,29    
IV.B  1,45     1,08 2,29 2,5  
I.D 1,54             
SAN               
II.A1,481,861,79 12,171,971,381,13 2,41    
II.B1,92,11,9 12,411,721,661,07 2,59    
II.D               
III.A  1,96     1 2,71    
III.B  1,78     1 2,67 3,17  

TriedaORZOZSOADOŠSOSTOSE PATPEDPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQ
I.A    1,181,5         
I.B    1,51,89         
IV.A  1,46            
IV.B  1,46            
I.D   1,111,111,29         
SAN               
II.A    1,482,242,03        
II.B    1,722,141,76        
II.D 1 1,421,421,35         
III.A 1,88 1,58 2,46         
III.B 2 1,17 1,88         

TriedaPRLPRPPSYPSPPPKPPSSAČSANSJLSOSSPRTSVTČOZÚstna časť skúškyVNL
I.A        1,5 11,04   
I.B        1,57 11   
IV.A    1,54   2,041,8811   
IV.B    1,46   2,671,7511,04   
I.D1,14   1,14          
SAN 2,15    1,121,54       
II.A 1,83  1,07   1,66 11,03   
II.B 1,55  1,31   1,55 11   
II.D 1,12             
III.A1,29   1,38   2,13 1,041,13   
III.B1,33   1,42   1,83 11,13   

TriedaZOAZKCZDEZDR
I.A 1,57  
I.B 1,93  
IV.A1,962  
IV.B2,041,88  
I.D 1,18  
SAN   1,92
II.A 2,03  
II.B 2,52  
II.D 1,121 
III.A 1,421,25 
III.B 2,041,33 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A28168400000
I.B281010800000
IV.A24116700000
IV.B24107700000
I.D28244000000
SAN26138500000
II.A30119901000
II.B296131000000
II.D26224000000
III.A24611700100
III.B2489700000

§ 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Hlavný cieľ SZŠ Márie Terézie Schererovej je prijať, vychovať a vzdelať mladého človeka, ktorého centrom života je Ježiš a život podľa evanjelia. Vie samostatne, logicky, hodnotiaco a tvorivo myslieť. Má všestranné vedomosti a zručnosti. Pozná príčinné súvislosti a vie ich použiť vrámci medzipredmetových vzťahov.

Našim cieľom je vychovať celostné kresťanské osobnosti zodpovedných za seba i druhých a zároveň im odovzdať pečať identity školy.

Dôležitým prvkom je vychovať v študentoch postoj úcty k človeku. Pomôcť im odhaľovať tajomstvá Božieho plánu a viesť ich k poznaniu, že človek je povolaný k láske a k večnému životu, pretože má telo i nesmrteľnú dušu. Toto tajomstvo osvetľuje Ježiš Kristus, ktorý sa sám stal človekom, aby nás vykúpil. Toto je východisko pre formovanie mladého človeka pre dnešnú spoločnosť. Tento cieľ sa premieta do špecifického cieľa: úsilia o svätosť každého člena školy, človeka s kresťanskými hodnotami, pretože to je to najkrajšie, čo môžeme súčasnému svetu dať.

Katolícka škola, prirodzene, sleduje tie isté kultúrne ciele a humánnu výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu charakteristické, že u svojich žiakov utvára ovzdušie preniknuté evanjeliovým duchom slobody a lásky, že umožňuje mladým, aby sa popri vývine ich osobnosti zároveň vzmáhalo nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste, a napokon že dáva do súladu ľudskú kultúru ako celok s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote a človeku. Len takto môže katolícka škola, primerane sa prispôsobujúc podmienkam súčasného vývoja, vychovávať svojich žiakov k účinnej spolupráci na zveľaďovaní súčasného sveta a zároveň ich pripravovať na službu pri šírení Božieho kráľovstva.

Správna výchova a vzdelávanie sa usiluje o rozvoj ľudskej osoby, majúc na zreteli tak konečný cieľ človeka, ako aj dobro spoločnosti, ktorej je členom a na ktorej činnosti sa zúčastní, keď sa stane dospelým. Sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a didaktiky, treba pomáhať deťom a mládeži harmonicky rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti, postupne nadobúdať čoraz zrelší pocit zodpovednosti vo vytrvalom úsilí o primeraný rozvoj vlastného života a o dosiahnutie skutočnej slobody. Adekvátne veku majú dostať aj pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu. Okrem toho ich treba pripravovať na život v spoločnosti, aby sa vedeli adekvátne zapojiť do rozličných oblastí ľudského spoločenstva, mali porozumenie pre dialóg s inými a ochotne spolupracovali v záujme spoločného dobra. (Deklarácia o kresťanskej výchove II. VK)

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ a ostatní sa zamestnali v odbore.

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 915 003 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: -

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 6 368 €

a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: - modernizácia vyučovacieho procesu: 4 408 €

- mzdy pedagógov: 1 960 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: -

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: -

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblický krúžok51Mgr. Ľudmila Dzurňáková
Literárno-dramatický krúžok231Mgr. Andrea Sasková
Prvá pomoc201PhDr. Monika Totkovičová
Svet virtuálnej anatómie212PhDr. Kvetoslava Drozdíková, PhDr. Zuzana Šípošová
Ruský Jazyk101Mgr. Ľudmila Dzurňáková
Nemecký jazyk101Mgr. Marta Gallovičová
Taliansky jazyk71ThLic. Mgr. Martina Čupová
Francúzsky jazyk91Mgr. Andrea Sasková
Dobrovoľníctvo562Mgr. Ľubica Prančíková, Mgr. Michaela Loncková
Objav, čo v tebe je101Mgr. Nora Mlynáriková
Turistický krúžok512Mgr. Tomáš Mlynárik, PhDr. Pavel Šípoš
Športový krúžok121Mgr. Rastislav Palider
Spevom svetom231PhDr. Aneta Kútna

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na vysokej úrovni. Rodičia majú aktívnu účasť na živote školy tak po stránke materiálneho zabezpečenia, ale aj osobnou účasťou na viacerých aktivitách. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach rodičov s triednym učiteľom a tiež na celoškolskom plenárnom stretnutí.

Vo vzájomnej dôvere prispievajú k intelektuálnemu a osobnostnému rozvoju študentov. Je to vzácny fenomén, nakoľko veľa rodín sa nachádza v zložitej sociálnej situácii.

Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid 19 sa spolupráca a vzájomná komunikácia s rodičmi obmedzila na elektronickú komunikáciu cez e-mal, edupage správy, či iné elektronické média.

S poľutovaním však pozorujeme, že niektorí rodičia nejavia záujem o spoluprácu so školou.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Žiaci na SZŠ Márie Terézie Schererovej sú formovaní v duchu kresťanských zásad. Výchova k vzájomnej úcte, tolerancii i altruizmus sa stávajú podstatnou súčasťou stvárňovania mladých nadšencov pre službu chorým.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v duchu demokracie a humanizmu. Študenti sú vedení k schopnosti kritického a tvorivého myslenia. Majú vytvorené podmienky pre vzdelávanie smerom k osobnostnému rozvoju.

Prostredníctvom materiálno-technického vybavenia - najmodernejšia Virtuálna anatomická učebňa, moderná učebňa prvej pomoci, odborné učebne, ale aj jazykové učebne sú zabezpečené možnosti rastu pre žiakov i učiteľov.

Vysoko kvalitné úplné všeobecné a hlavne odborné stredoškolské vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu pre prácu v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Vo výchovnovzdelávacom procese napomáhame komplexnému rozvíjaniu osobnosti žiaka, predovšetkým jeho schopnosť učiť sa, poskytovať mu odbornú prípravu pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život.

Poslaním školy je tiež vytváranie efektívneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom žiaci a zamestnanci zažívajú pocit sebarealizácie a uspokojenia, rozvíjať u študentov kľúčové kompetencie, komunikačné a personálne schopnosti, tvorivosť a schopnosť kriticky riešiť problémy, zručnosť v práci s modernými informačnými technológiami a hlavne odborných zručností

Škola sa zapája do spolupráce na úrovni mesta medzi školami, ale aj do aktivít organizovaných mestom

Škola chce naďalej ostať atraktívnou svojim vzdelávacím programom pre región aj širšie okolie.

Záver

Vypracovala: PhDr. Antónia Dobrovičová

V Ružomberku, 13. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14. septembra 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ Márie Terézie Schererovej za školský rok 2021/22.

Predseda Rady školy: Mgr. Tomáš Mlynárik

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ Slovenská provincia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ Márie Terézie Schererovej za školský rok 2021/22.

Za zriaďovateľa: Mgr. Anna Tuptová - Sr. Šebastiana

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • szsmtsrbk.edupage.org
   • PhDr. Antónia Dobrovičová
    riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje