Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
WWW stránkaszsmtsrbk.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMUDr. Ľubomíra Albertyová044/43215280902 730 116szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Antónia Dobrovičová044/43281660915 885 144szsmtsrbk@gmail.com
     
     
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 241

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A24 
I. B23 
II. A19 
II. B18 
III. A24 
III. B26 
IV. A22 
IV. B21 
I. D22 
II. D26 
SAN18 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJESVFARFYZGYPCHECHIRINFKNBANJ-KKCJ
I. A 2,51,831,331,21  2,83 1,83 1,51,13  
I. B 2,131,931,521,48  2,78 1,65 1,571,22  
II. A2,262,372,11 1,58  2,42 1,95 1,841,32  
II. B2,331,782,38 1,33  3,06 2,33 2,561,94  
III. A2,04 2,54         1,5  
III. B1,73 1,7         1,2  
IV. A  2         1  
IV. B  2,33         1,43  
I. D1,051,67             
II. D 1,54             
SAN               

TriedaNEJ-KLAJMATNÁBNABNOZNEJNEUOBNOKPORZOZSOADOAZOSE stara
I. A 2,332,96     1,38      
I. B 2,222,52   1,78 1,52      
II. A  2,68            
II. B  2,89   2        
III. A  2,75       2,33 1,57  
III. B  2,08   3,17   2 1,28  
IV. A  2,23   2,56     1,14  
IV. B  2,29         1,29  
I. D 1        1,1 1,62  
II. D            1,04  
SAN               

TriedaOSE OSE - cv.O-C starePATPEDPNSPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQPRLPRP
I. A               
I. B               
II. A   2,26          1,79
II. B   2,61          2,17
III. A             1,25 
III. B             1,08 
IV. A               
IV. B               
I. D               
II. D   1,46         1,191,23
SAN              1,17

TriedaPSYPSPPPKPPSSAČSANSNBSEM-SJLSJLSOSSPRTSVTEVTČOZÚstna časť skúšky
I. A        2,54 1,081   
I. B        2,39 11   
II. A  1,42     2,26 1,321   
II. B  1,72     2,28 11,06   
III. A  1,92     2,58 1,041,13   
III. B  1,46     1,68 1,081   
IV. A  1,59     3,27211   
IV. B  1,43     3,141,1411   
I. D 11            
II. D  1,23      1,08     
SAN    11,5         

TriedaVNLZOAZKCZDEZDR
I. A 2,132,58  
I. B 1,962,3  
II. A 2,111,951,42 
II. B 2,392,561,39 
III. A 2,582,29  
III. B 1,961,88  
IV. A 2,092,27  
IV. B 2,12,05  
I. D 1,811,48  
II. D 1,231,271,23 
SAN    1,72

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A24671100010
I. B2368900000
II. A19811000002
II. B18161100000
III. A24581010100
III. B26144710200
IV. A22381100000
IV. B2157900000
I. D22174001000
II. D26223101000
SAN18135000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A242845118,542825117,71200,83
I. B23199286,61199186,5710,04
II. A192314121,792237117,74774,05
II. B182399133,282399133,2800,00
III. A242604108,502581107,54230,96
III. B263390130,383128120,3126210,08
IV. A22191186,86191186,8600,00
IV. B21180886,10180886,1000,00
I. D2261028,5861028,5800,00
II. D2681330,5881330,5800,00
SAN1840623,1740623,1700,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB135(4/31)50,55%3363,94%33171152 1,7735
Nemecký jazykB19(1/8)45,76%962,78%9315  2,229
Praktická časť odbornej zložky 71(10/61)           
Slovenský jazyk a literatúra 44(5/39)45,49%4473,14%44171116  1,9844
Teoretická časť odbornej zložky 71(10/61)    2824171 1,8770

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 71(10/61)45223  1,4070

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A5356 M zdravotnícky asistent 
I. B5356 M zdravotnícky asistent 
II. A5356 M zdravotnícky asistent 
II. B5356 M zdravotnícky asistent 
III. A5356 6 zdravotnícky asistent 
III. B5356 M zdravotnícky asistent 
IV. A5356 M zdravotnícky asistent 
IV. B5356 M zdravotnícky asistent 
I. D5356 N zdravotnícky asistent 
II. D5356 N zdravotnícky asistent 
SAN5371 H sanitár 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk0 Mgr. Lucia Hanulová
Biblický krúžok0 Mgr. Lucia Rábarová
Francúzsky jazyk0 Mgr. Andrea Sasková
Hudobný krúžok0 Mgr. Rastislav Palider
Chemický krúžok0 Mgr. Pavol Klein
Krúžok dobdrovoľníkov0 Mgr. Ľubica Prančíková
Literárno-dramatický0 Mgr. Andrea Sasková
Nemecký jazyk0 Mgr. Marta Gallovičová
Nemecký jazyk pre pokročilých0 Katarína Sýkorová
Praktické zručnosti OAD0 PhDr. Beáta Pastuchová
Praktické zručnosti prvej pomoci0 Mgr. Silvia Janigová
Školský časopis0 Mgr. Tomáš Mlynárik
Španielsky jazyk0 Mgr. Helena Balažová
Športovo-turistický0 PhDr. Pavel Šípoš

Záver

Vypracoval: MUDr. Ľubomíra Albertyová

V Ružomberku, 8. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: