Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
WWW stránkahttps://szsmtsrbk.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPhDr. Antónia Dobrovičová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 318

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
I.A28
I.B28
IV.A24
IV.B24
I.D28
SAN28
II.A30
II.B30
II.D26
III.A24
III.B24

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A5361 M praktická sestra 
I.B5361 M praktická sestra 
IV.A5356 M zdravotnícky asistent 
IV.B5356 M zdravotnícky asistent 
I.D5361 N praktická sestra 
SAN5371 H sanitár 
II.A5361 M praktická sestra 
II.B5361 M praktická sestra 
II.D5356 N zdravotnícky asistent 
III.A5361 M praktická sestra 
III.B5361 M praktická sestra 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJFYZCHEINFKNBLAJMATNOZNEJOBNOKP
I.A 1,751,291,14121,461,251,111,572,25  1 
I.B 2,321,831,5712,111,51,681,071,892,29 21,36 
IV.A  1,63     1 2,29    
IV.B  1,45     1,08 2,29 2,5  
I.D 1,54             
SAN               
II.A1,481,861,79 12,171,971,381,13 2,41    
II.B1,92,11,9 12,411,721,661,07 2,59    
II.D               
III.A  1,96     1 2,71    
III.B  1,78     1 2,67 3,17  

TriedaORZOZSOADOŠSOSTOSE PATPEDPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQ
I.A    1,181,5         
I.B    1,51,89         
IV.A  1,46            
IV.B  1,46            
I.D   1,121,111,29         
SAN               
II.A    1,432,242,03        
II.B    1,722,141,76        
II.D 1 1,421,421,35         
III.A 1,88 1,52 2,43         
III.B 2 1,17 1,88         

TriedaPRLPRPPSYPSPPPKPPSSAČSANSJLSOSSPRTSVTČOZÚstna časť skúškyVNL
I.A        1,5 11,04   
I.B        1,57 11   
IV.A    1,54   2,041,8811   
IV.B    1,46   2,671,7511,04   
I.D1,14   1,14          
SAN 2,15    1,121,54       
II.A 1,83  1,07   1,66 11,03   
II.B 1,55  1,31   1,55 11   
II.D 1,12             
III.A1,29   1,38   2,13 1,041,13   
III.B1,33   1,42   1,83 11,13   

TriedaZOAZKCZDEZDR
I.A 1,57  
I.B 1,93  
IV.A1,962  
IV.B2,041,88  
I.D 1,18  
SAN   1,92
II.A 2,03  
II.B 2,52  
II.D 1,121 
III.A 1,421,25 
III.B 2,041,33 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A28168400000
I.B281010801000
IV.A24116700000
IV.B24107701000
I.D28244003000
SAN28138505000
II.A30119901000
II.B306131002000
II.D26224001000
III.A24611601100
III.B2489700000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

Záver

Vypracoval: PhDr. Antónia Dobrovičová

V Ružomberku, 19. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje