Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
WWW stránkaszsmtsrbk.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPhDr. Antónia Dobrovičová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 186

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
III.A24
III.B24
IV.A0
IV.B0
I.A30
I.B30
I.D28
SAN0
II.A24
II.B24
II.D0

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
III.A5356 M zdravotnícky asistent 
III.B5356 M zdravotnícky asistent 
IV.A5356 M zdravotnícky asistent 
IV.B5356 M zdravotnícky asistent 
I.A5361 M praktická sestra 
I.B5361 M praktická sestra 
I.D5356 N zdravotnícky asistent 
SAN5371 H sanitár 
II.A5361 M praktická sestra 
II.B5361 M praktická sestra 
II.D5361 N praktická sestra 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJFYZCHEINFKNBLAJMATNOZNEJOBNOKP
III.A1,63 1,67     1 2,33    
III.B1,63 1,75     1,33 2,08 2,25  
IV.A  1,62     1,33 2,29    
IV.B  1,85     1,36 2,23 2,33  
I.A 2,331,631,3312,41,771,331,231,932,6  1 
I.B 2,11,631,212,271,51,231,071,872,47  1 
I.D 1,32             
SAN               
II.A2,082,632,08 12,712,421,671,33 3    
II.B2,042,291,61 12,712,331,671,29 2,83 3  
II.D               

TriedaORZOZSOADOŠSOSTOSE PATPEDPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQ
III.A 2,041,54            
III.B 1,921,54            
IV.A  1,52            
IV.B  1,45            
I.A    1,72         
I.B    1,632,23         
I.D   1,251,51,29         
SAN               
II.A    2,292,422,63        
II.B    1,421,792,17        
II.D 1,15 1,231,351,73         

TriedaPRLPRPPSYPSPPPKPPSSAČSANSJLSOSSPRTSVTČOZÚstna časť skúškyVNL
III.A1,38   1,21   2,08 11   
III.B1,46   1,25   1,67 11   
IV.A    1,81   2,521,91,051   
IV.B    1,45   2,412,1411   
I.A        1,67 11,03   
I.B        1,83 11,03   
I.D1   1     1    
SAN 1,24    1,281,32       
II.A 1,92  1,42   2,04 11   
II.B 1,88  1,54   1,88 11   
II.D 1,31             

TriedaZOAZKCZDEZDR
III.A1,751,79  
III.B1,711,96  
IV.A2,242,29  
IV.B1,822,23  
I.A 1,53  
I.B 1,5  
I.D 1,54  
SAN   1,72
II.A 2,33  
II.B 2,58  
II.D 1,231 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
III.A24124800000
III.B24127500000
IV.A000001000
IV.B000000000
I.A30915600000
I.B301115400000
I.D28216102000
SAN000000000
II.A24351600000
II.B243101100000
II.D000002000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

Záver

Vypracoval: PhDr. Antónia Dobrovičová

V Ružomberku, 10. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: