• ŠTUDIJNÉ ODBORY

   aktivované v škole sú realizované dennou a externou-večernou formou nasledovne:

   denné štúdium:

   štvorročné štúdium
   5356 M - zdravotnícky asistent

   5361 M - praktická sestra

   vyššie odborné štúdium
   5325 Q - diplomovaná všeobecná sestra

   externé – večerné štúdium:

   pomaturitné kvalifikačné štúdium
   pre absolventov strednej školy
   5356 N - zdravotnícky asistent

   5361 N - praktická sestra

   učebný odbor
   pre absolventov s nižším stredným odborným vzdelaním
   5371 H - sanitár

    

   V školskom roku 2019/2020 otvárame nový študijný odbor praktická sestra v dennom  a externom večernom štúdiu.

   Pre denné štúdium bude prijatých 60 žiakov a v externom večernom štúdiu 30 záujemcov.

   Študijný odbor praktická sestra nahrádza študijný odbor zdravotnícky asistent. Vo vzdelávaní sa oproti študijnému odboru zdravotnícky asistent posilňuje odborná zložka vzdelávania a uplatnenie vo všetkých formách zdravotnej starostlivosti.

   Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

   Absolvent študijného odboru je pripravený:

   • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,

   • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,

   • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,

   • poskytovať odbornú prvú pomoc,

   • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia

   Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.

   Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.