• Plenárne rodičovské stretnutie

     • Dňa 21. septembra 2018 o 15:00 hod. sa na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie. Pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová sa rodičom predstavila, privítala ich na stretnutí a oboznámila ich s aktivitami školy v školskom roku 2018/2019, predstavila projekty, do ktorých je škola zapojená, či plánuje zapojiť. Po príhovore p. riaditeľky dostala slovo p. Vallušová, ktorá mala na starosti rodičovské spoločenstvo. Oboznámila rodičov s príjmami a výdavkami za minulý školský rok. Po týchto informáciách navrhla zvýšiť čiastku rodičovského spoločenstva na nasledujúci šk. rok na 25€. Prítomní rodičia zahlasovali a odsúhlasili túto sumu. P. Vallušová potom posunula agendu rodičovského spoločenstva p. Trečerovej, ktorá bude rodičovské spoločenstvo riadiť nasledujúce 3 roky. Pani riaditeľka následne ukončila plenárne rodičovské stretnutie a prítomní rodičia sa presunuli do jednotlivých tried na triedne rodičovské združenie.

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 17. septembra 2018 žiaci Miroslav Tkáč, Jakub Krišanda z 3.A a Barbora Veselovská, Beáta Václavová z 3.B demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a šoku pre žiakov 3. ročníka Gymnázia sv. Andreja v rámci Kurzu ochrany života a zdravia na kalvárii. Následne oboznamovali žiakov a prakticky s nimi precvičovali obväzové  techniky. Poskytovanie prvej pomoci prebehlo pod vedením PhDr. Z. Šípošovej a PhDr. M. Totkovičovej.

     • Sviatok Povýšenia sv. Kríža 2018

     • Dňa 14. septembra 2018 (piatok ) sme na našej škole slávili sviatok Povýšenia svätého Kríža. Začali sme spoločnou svätou omšou  o 7:30 hod. v priestoroch školskej kaplnky a po jej skončení nasledoval program pre žiakov vo forme besied. Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili besedy o živote našej patrónky školy  - Márie Terézie Schererovej - spoluzakladateľky a 1. generálnej predstavenej  Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža. Mgr.  L. Rábarová (sr. Veronika) a ThLic . Mgr. M. Čupová (sr. Simeona) si pripravili prezentáciu, počas ktorej žiakom priblížili celý život našej patrónky. Žiaci 2.-4. ročníka sa zúčastnili besedy o Munkovcoch. P. Ondrej Gábriš, SJ žiakom odprezentoval kresťanský a hrdinský život Tomáša Munka a jeho otca  Františka, ktorí sa stali obeťami koncentračného tábora. Po skončení oboch besied dostali žiaci milé prekvapenie vo forme cukrovej vaty, ktorú im pripravil PhDr. P. Šípoš.

     • Začiatok šk. r. 2018/2019

     • Nový školský rok 2018/2019 sme spoločne začali v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde naša nová pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej. Povedala im dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2018/2019, predstavila novú p. zástupkyňu školy PhDr. Gabrielu Leškovú a triednych učiteľov prvých ročníkov (PhDr. Pavla Šípoša v I.A a Mgr. Tomáša Mlynárika v I.B). Potom sa žiaci presunuli do svojich tried, aby sa privítali so svojimi triednymi učiteľmi.  Prajeme všetkým úspešný školský rok 2018/2019.

     • Vďaka za nádherných 26 rokov

     • Ďakujem všetkým, s ktorými som mohla byť ten úžasne krásny čas na SZŠ M. T. Schererovej v Ružomberku. Ďakujem mojim zástupkyniam PhDr. Antónii Dobrovičovej, ktorá bude pokračovať vo funkcii  riaditeľky školy a  PhDr. Danke Štefčekovej, predsedovi rady školy Mgr. Tomášovi Mlynárikovi a celej rade školy, všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí vynikajúco pripravujú našich žiakov v dennom i večernom štúdiu, všetkým nepedagogickým zamestnancom a všetkým študentom našej školy a zvlášť tým, ktorí mi pripravili nádherný zážitok pri rozlúčke na konci školského roku. Navždy zostanete v mojom srdci. Vďačná odchádzajúca riaditeľka školy MUDr. Ľubomíra Albertyová - sestra Miriam.

     • Oceňovanie žiakov stredných škôl

     • Dňa 12. júna 2018 pri príležitosti Oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji bola ocenená aj žiačka našej školy Nikola Koraušová z III.A triedy. Oceňovanie žiakov sa konalo v Bytči a žiakov  prišla oceniť predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.  Nikola Koraušová bola ocenená  za osobný prístup k doterajšiemu štúdiu, dosahovanie vynikajúcich výsledkov, zapájaniu sa do školskej, ale aj mimoškolskej činnosti, úspešnému umiestneniu v olympiádach a súťažiach a pôsobeniu v krajskom študentskom parlamente, a tým prispela k pozitívnej reprezentácii Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku a Žilinského samosprávneho kraja. Za tento výrazný úspech jej srdečne  gratulujeme.

     • Cvičná expedícia DofE

     • V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa žiačky našej školy (Daniela Smiešková, Ema Balková, Michaela Kučková, Viktória Blahušiaková a Aneta Ondríková ) zúčastnili cvičnej expedície v rámci projektu Duke of Edinburgh (DofE). Expedícia sa konala na trase Kalvária, Vlkolínske lúky, Vlkolínec, Krkavá skala s prenocovaním v časti Dieleč, v blízkosti Baničného. Dievčatá si museli niesť so sebou všetky potrebné veci - napr. stany, spacáky, karimatky , jedlo.  Preverili si svoje schopnosti v orientácii v prírode a práci s mapou. Cvičná expedícia slúžila ako nácvik na kvalifikačnú expedíciu, ktorú si  dievčatá plánujú v blízkej dobe. Cvičná expedícia sa konala pod dohľadom Mgr. Pavla Kleina a Mgr. Lucie Hanulovej.

     • Starám sa o svoje zdravie

     • Dňa 13.6.2018 sa naša škola zapojila do Dní mesta Ružomberok akciou Starám sa o svoje zdravie. Žiaci pod vedením odborných učiteliek  PhDr. Zuzany Šípošovej a PhDr. Gabriely Leškovej v centre mesta merali okoloidúcim krvný tlak a glykémiu – hodnotu cukru v krvi. Obyvateľom tiež demonštrovali ukážky prvej pomoci, neodkladnú resuscitáciu s možnosťou vyskúšania si praktických zručností. Ako každý rok, tak aj tento, bol o toto monitorovanie veľký záujem vo všetkých vekových kategóriách. Opakovane sa nám potvrdil záujem verejnosti o zdravie. V podobných akciách pre širokú verejnosť plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Do akcie sa zapojili žiaci III.B (Alica Ondríková, Dominika Djubašáková), II.A (Martina Martinková, Jakub  Letavay) a II.B (Karolína Labašková, Nikola Veselovská).

     • Odborná stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici

     • V dňoch od 3.6. do 8.6.2018 absolvovalo deväť žiačok 3. ročníka odbornú stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Boli to Ruszóová Lorianna, Smiešková Daniela, Smiešková Veronika, Blanová Michaela, Goreková Denisa, Lieskovská Alžbeta, Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Spolu s nimi bola odborná vyučujúca Mgr. Viera Dömötörová. Žiačky mali možnosť zdokonaliť svoje praktické zručnosti a získať nové skúsenosti z oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti o dospelých i detských pacientov. V týchto dňoch si ešte viac uvedomili, že služba chorým s úsmevom a láskou je nezaplatiteľným darom pre chorých, ale rovnako silným impulzom v osobnej formácii mladého človeka. Vo voľnom čase žiačky navštívili Beliansku jaskyňu a kláštor klauzúrovaných sestier Redemptoristiek. Spoločné zážitky umocnili aj pobytom v prírode spojenom s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a výhľadom na mesto Kežmarok i Ľubicu.

     • Súťaž Asistent v akcii

     • Dňa 8.6.2018 sa konala vedomostno – športová súťaž v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl  "Asistent v akcii", ktorú organizuje SZŠ v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 16 zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v Prešove na Cemjate – stredisko Kvašná voda. Každé družstvo malo štyroch členov, žiakov druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Za našu školu sa súťaže zúčastnili: Beáta Václavová a Barbora Veselovská z II.B a Mitroslav Tkáč a Jakub Krišanda z II.A. Súťaž pozostávala z praktickej časti - poskytovania prvej pomoci pri rôznych náhlych stavoch, z odbornej časti, kde si preverili vedomosti pomocou testu a športovej časti – šplh na lane a streľba z luku. Všetky úlohy súťažiaci plnili na čas počas behu v lese.  Aj keď sme sa neumiestnili na poprednom mieste, bola to pre nás úžasná skúsenosť.

       

      Tu sú vyjadrenia našich súťažiacich:

      "Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže, ktorá nám dala veľa skúseností a priateľov. Overili sme si svoje schopnosti, zašportovali sme si a v prvom rade sme sa dobre zabavili. Myslíme si, že súťaž bola zorganizovaná podľa našich predstáv."

     • Behá celé mesto 2018

     • Dňa 19.5.2018 žiačky II.B Aneta Ondríková, Viktória Blahušiaková, Michaela Kučková a Ema Balková usporiadali akciu s názvom Behá celé mesto v Čutkovskej doline, ktorej cieľom bolo zapojiť do behu ľudí z celého mesta Ružomberok. Do bežeckej súťaže sa mohli prihlásiť ľudia v 4 vekových kategóriách. Súčasťou programu bolo vystúpenie folklórneho súboru LIPTOV, spevácke výstúpenia a  sprievodný program tvorili ukážky prvej pomoci pod vedením Mgr. Silvie Janigovej so žiakmi našej školy. Deti dostali cukrovú vatu, o ktorú sa postaral PhDr. Pavel Šípoš. Táto akcia mala aj charitatívny účel - vyzbierať peniaze pre organizáciu SPOSA Ružomberok. Behu sa zúčastnilo 50 ľudí, akcia sa podarila a žiačky vyzbierali sumu 397€. Akcia bola súčasťou projektu DofE v oblasti dobrovoľníctva, do ktorého sa žiačky zapojili v tomto školskom roku.

     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Na našej škole sa bude dňa 19. júna 2018 konať 2. kolo prijímacích skúšok na denné štúdium v odbore zdravotnícky asistent. Začiatok prijímacích skúšok je o 8.00 hodine.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Tento rok naši tretiaci v dňoch 14. – 16. mája 2018 absolvovali Kurz ochrany človeka a zdravia v Dolnom Smokovci. V rámci neho spoznávali okolitú prírodu – Hrebienok a vodopády Studeného potoka, navštívili Tricklandiu – zábavný  park založený na umení optických ilúzií, ktorého súčasťou je aj zrkadlové bludisko. Študenti absolvovali aj celodenný výlet na Štrbské pleso. Po večeroch mohli zažiť veľa zábavy a utužiť kamarátske vzťahy.

     • Exkurzia Praha – Jáchymov

     • Či je Praha naozaj stovežatá, sme sa chceli presvedčiť na vlastné oči, a tak sme sa 19.-22.4. 2018 vybrali na exkurziu. Jej cieľom však nebola iba samotná historická Praha, ale aj uránovými baňami a kúpeľmi preslávené mesto v Krušných horách - Jáchymov. Tu sme navštívili múzeum a štôlňu a dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznorodom minerálovom zložení tunajších hôr, o spôsoboch ťažby striebra a živote ľudí, no spoznávali sme aj temné stránky histórie tohto mestečka na nemeckom pohraničí z čias, kedy tu boli koncentračné pracovné tábory pre politických väzňov komunizmu zamerané na ťažbu uránu.

      Po návšteve Jáchymova sme sa sústredili na Prahu. Prešli sme si historické centrum, Petřín a Hradčany, videli sme Chrám sv. Víta, Loretu, Karlov most či Václavské námestie. O strechu nad hlavou sa nám postarali bratia kapucíni priamo na Hradčanoch a o hladné žalúdky zasa Milosrdné sestry sv. Karola Boromejského v Nemocnici pod Petřínem.

      Exkurzia do Prahy a Jáchymova bola bohatá na zážitky, krásne počasie, historické a kultúrne pamiatky. Dúfame, že sa sem ešte niekedy vrátime.

     • Turistická duchovná obnova v dome Sr. Zdenky

     • Sedem žiačok z našej školy, spolu s Mgr. Luciou Rábarovou a Mgr. Vierou Dömötörovou, podniklo 4.- 6. mája 2018 turisticko-duchovnú výpravu do Vysokých Tatier. Spoznávali dar spoločenstva, ticha, silu modlitby a podporu priateľstva, no nadovšetko bezhraničnú lásku Pána Ježiša, ktorý nás prijíma takých, akí sme. Pri výstupe na Téryho chatu mohli žasnúť nad krásami Božej prírody a jeho prítomnosti v nej.

     • Súťaž v prvej pomoci 2018

     • Dňa 19. 4. 2018 sa v Lučenci uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Zúčastnili sa ho žiaci  zdravotníckych škôl stredoslovenského regiónu. Našu školu reprezentovali  žiaci Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč  z 2.A triedy a Nikola Koraušová z 3.A triedy. Súťaž prebieha každý rok a zúčastňujú sa jej všetky zdravotnícke školy. Naši žiaci ako nováčikovia skončili na peknom siedmom mieste. Viac fotiek z podujatia nájdete na tomto linku: http://szslucnalc.sk/?p=3413

     • Prezentiáda

     • Študentské združenie študent Cyber Games spolu z Fakultou ekonómie a administratívy Masarykovej univerzity (ESF) vyhlásila deviaty ročník súťaže Prezentiáda. Ide o súťaž v informačno-technologických zručnostiach pre základné a stredné školy v ČR  a SR. Cieľom je rozvíjať prezentačné kompetencie mládeže a naučiť sa nové zručnosti hravou formou. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti druhého stupňa základných škôl, stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.

      Našu školu reprezentovali žiačky II. B Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková a žiačky I. A Mária Štrpková, Natália Medvecká a Terézia Buláková. Oba tímy si vybrali tému „Droga dnešnej doby“. Úlohou každého tímu bolo zvoliť si kapitána, nazvať svoj tím a vypracovať prezentáciu. Žiačky II.B svoj tím pomenovali Golden Hands a žiačky z I.A sa nazvali The Orava group. Žiačky prešli nominačným kolom a postúpili do krajského kola. Na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, výborne prezentovali pred odbornou porotou svoje prezentácie. Tím Golden hands sa umiestnil na peknom 7. mieste a tím The Orava group na 10. mieste. Srdečne blahoželáme!  

     • Rozlúčka s maturantmi

     • V piatok 11. mája 2018 sa uskutočnila na našej škole rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov. Všetko sa začalo príhovorom pani riaditeľky a losovaním oddelení, na ktorých prebehla praktická maturitná skúška. Po losovaní pani riaditeľka ocenila žiakov, ktorí dosiahli počas štúdia na našej škole výborné výsledky, žiaci sa úprimným príhovorom poďakovali všetkým za celé 4 roky a následne boli tretiakmi odprevadení až na školský dvor. Urobili si spoločné fotky a spevom  navštívili všetky triedy, aby sa už definitívne rozlúčili aj s ostatnými žiakmi. Prajeme všetkým maturantom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

     • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR

     • Vo štvrtok 19. apríla 2018 mali žiaci IV. ročníka  možnosť stretnúť sa s pracovníčkami z oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSVaR v Ružomberku. V prednáške spojenej s prezentáciou sa študenti dozvedeli  o úlohách i povinnostiach po ukončení štúdia a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v rámci svojho odboru.