• Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej, ktorý bude dňa 14. februára 2019.Pre záujemcov máme pripravené informácie o študijnom odbore praktická sestra. Okrem toho Vás čaká prehliadka priestorov školy, otvorené vyučovacie hodiny anatómie, praktickej odbornej výučby, jazykovej výučby, ukážky prvej pomoci, ako aj možnosť odmerať si krvný tlak alebo hladinu cukru v krvi.

      Tešíme sa na Vašu návštevu :)

     • Expert geniality show 2018

     • Dňa 29. novembra 2018 sa z 1., 2. a 3. ročníka zapojilo 28 žiakov do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Súťažný test obsahoval otázky zo šiestich tém: Spoločnosť, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Góly body sekundy a Tajomstvá prírody. Žiaci súťažili z dvoch tém, ktoré si ľubovoľne zvolili. O výsledkoch budeme informovať po vyhodnotení súťaže organizátorom.

     • Boj proti drogám

     • CVČ Elán v Ružomberku už tradične usporadúva výtvarnú súťaž s protidrogovou tématikou. Tento rok bolo úlohou žiakov vyjadriť formou plagátu tému:" Boj proti drogám".

      Naše žiačky boli v  V. kategórii dnes ocenené a získali:

      1. miesto: Zuzana Fričová z 1.A

      2. miesto: Erika Puclíková z 3.A

      3. miesto: Elena Jandurová z 2.A

      Srdečnne blahoželáme

     • Červené stužky 2018

     • Kampaň "červené stužky" v týchto dňoch vrcholí. Pri príležitosti pripomenutia si svetového dňa boja proti AIDS (1.december) sa aj naša škola v zastúpení žiačok 1.a 2. ročníka - Natália Stašová, Diana Marčeková, Zuzana Fričová a Elena Jandurová - zúčastnila stretnutia v Žiline, ktoré patrí do kampane "červené stužky". Taktiež sme sa snažili kampaň podporiť aj u nás v škole, kde sme všetkých žiakov i učiteľov rozhlasom informovali o myšlienkach kampane a rozdali sme červené stužky.  Tieto pripnuté červené stužky nám majú pomôcť vyjadriť podporu solidarity s ľuďmi nakazenými AIDS, ako tiež  zdôrazňujú nutnosť informovanosti a prevencie tohto zákerného a "tichého" ochorenia.

     • Žiacka konferencia a ocenenie žiačky 2018

     • Dňa 15. 11. 2018 sa uskutočnil 11. ročník Žiackej konferencie  s názvom „Dôvera“, ktorú organizoval Školský úrad Mesta Ružomberok a PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami regiónu. Hlavnou myšlienkou konferencie bola: „Ak dôvera nevyžaduje riziko, tak to nie je dôvera. A bez dôvery je strach jediná možnosť.“

      Cieľom žiackej konferencie je prezentovať názory detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami, s dôrazom na uvedomenie si významu dôvery v medziľudských vzťahoch. Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku sa do programu zapojila aj naša škola. Pod vedením Mgr. A. Saskovej sa žiačky I.A triedy Zuzana Mikulková, Liana Fallová, Bronislava Teniaková, Natália Jesenská, Lenka Hatalová, Diana Trimajová, Petra Pisoňová predstavili so scénickým tancom s názvom „Srdce pre...“. Tanec bol vyjadrením myšlienky „komu otvorím svoje srdce“.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bolo súčasťou konferencie aj oceňovanie najlepších žiakov stredných škol a študentov jednotlivých fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za Strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Schererovej bola ocenená žiačka IV.B triedy - Petra Pjosová.

      "Petra Pjosová, študentka 4. B triedy na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku; je svedomitá žiačka s vynikajúcim prospechom a dochádzkou.  Zapája sa do školských i mimoškolských súťaží. V súťaži Biblická olympiáda získala počas niekoľkých rokov v okresnom aj krajskom kole popredné miesta; aktívne sa zapájala do stredoškolskej odbornej činnosti. Svoje nadobudnuté vzdelanie a zručnosti odovzdáva deťom materských škôl a základných škôl v Ružomberku a v blízkom okolí v rámci projektu výuky prvej pomoci; zúčastňuje sa na rôznych aktivitách na pôde mesta Ružomberok ako členka zdravotných hliadok. Svoju súvislú mesačnú prax v treťom ročníku strávila v Hospici sv. Alžbety v Ľubici, odkiaľ dostala veľmi pozitívne referencie za svoj ľudský prístup  k pacientom a zodpovedný prístup k povinnostiam. Svojou tolerantnosťou, empatiou, spoľahlivosťou, ale najmä ľudskosťou by mohla byť vzorom pre všetkých. Petra je príkladom  mladého človeka  v dnešnej  dobe veľmi  vzácneho, ktorý má  otvorené  srdce pre iných."

                                                                                                                                   PhDr. Antónia Dobrovičová

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Informatická súťaž iBobor

     • Táto súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Vznikla v Litve 2004 a symbolom sa stal Bobor (po litovský Bebras) = usilovný, inteligentný a čulý bobor. Je to súťaž o počítačoch ...  a pri počítačoch :).

      Na našej škole prebiehala súťaž vo štvrtok 15. novembra 2018 v PC učebni. Prihlásení žiaci druhého ročníka skúšali svoje poznatky a vedomosti v 15 otázkach s časovou dotáciou 40 min. V kategórii Junior súťažili:  

              trieda II.A                                              

      • Mária Bielaková,                                                 
      • Tereza Buláková,
      • Tamara Remenárová,
      • Mária Rerková
      • Štefan Okál z II.A triedy,

              trieda II.B

      • Klára Kubasová
      • Marianna Trečerová.

       

      Najvyšší počet bodov získala Terka Buláková. Všetkým zúčastneným žiakom úprimne ďakujeme za ich súťaživosť a odvahu vyskúšať si svoje vedomosti.

     • Protidrogový vlak

     • Dňa 7.11.2018  naši študenti pod vedením koordinátorky protigrogovej prevencie Mgr. Lucie Kajúchovej mali možnosť zúčastniť sa projektu "Protidrogový vlak", ktorý bol realizovaný pod záštitou mesta Ružomberok.

      Pri prehliadke týmto multimediálnym vlakom videli a zažili jedinečné prostredie pre zážitkové a interaktívne vzdelávanie s protidrogovou tematikou.

      V šiestich vagónoch tohto vlaku navštívili autentické kópie nebezpečných miest, spoznali a mali možnosť byť priamo účastní na príbehu Marcela, ktorý sa predávkoval pervitínom.

      Autor projektu Pavel Tůma hovorí: "Snažíme sa deťom ukázať, že drogy nie sú zlé. Sú vlastne veľmi dobré. Hovoríme im, že sú také dobré až z človeka môžu urobiť otroka a preto je najlepšie s drogami vôbec nezačínat..."

      Drogy sú, boli a budú, preto je potrebné si  uvedomiť, že cesta k nim začína veľmi nevinne, nepozorovane a hlavne preto je veľmi nebezpečná, je ťažké sa z nej vrátiť naspäť bez následkov, ak vôbec...

     • Študentské komunálne voľby 2018

     • Dňa 25. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili simulovaných komunálnych volieb. Študentské voľby sú presnou simuláciou skutočných volieb so všetkým, čo k tomu patrí – volebná miestnosť, volebná komisia, lístky aj volebná urna. Od bežných volieb sa však líšia voličmi, ktorými boli študenti od 15 do 18 rokov. Práve prostredníctvom týchto študentských volieb  sa mohli stredoškoláci zapojiť do verejného diania tým, že vyjadrili svoj názor a podporili svojimi hlasmi kandidátov na primátorov, starostov či poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Cieľom týchto volieb bolo viesť mladých ľudí k občianskej zodpovednosti a prebúdzať v nich záujem o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska.

     • Sv. ruženec vo Farnosti sv. Ondreja

     • V tomto týždni sa sv. ruženec vo Farnosti sv. Ondreja v Ružomberku modlili cirkevné školy. Naša škola sa zapojila vo štvrtok 25. 10. účasťou na sv. omši i na ruženci. Do modlitby sme vložili všetkých členov nášho školského spoločenstva aj ich rodiny, ako aj kňazov, za ktorých bol tento ruženec obetovaný. Ďakujeme všetkým za pekné duchovné spoločenstvo. 

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • V rámci projektu, ktorý je zameraný na výučbu poskytovania základnej prvej pomoci na základných a materských školách v meste Ružomberok, sa v dňoch 28. 9. 2018 a 17. 10. 2018 uskutočnila prvá časť realizácie  projektu prostredníctvom žiakov Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku. 28. 9. 2018 sa na ZŠ Klačno prezentácie a následnej demonštrácie ukážok základnej prvej pomoci zúčastnilo 48 žiakov deviatych ročníkov. J. Letavaj z 3.A a P. Kubelová zo 4.A predvádzali kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka. A. Ondríková a D. Djubašáková zo 4.B prezentovali modelovú situáciu o anafylaktickom šoku. S. Horváthová a R. Mastiš zo 4.A učili žiakov ošetrovať zlomeniny a S. Okál a Z. Dvorská zo 4.A. demonštrovali prvú pomoc pri krvácaní. Následne oboznamovali žiakov a prakticky s nimi precvičovali obväzové  techniky.

      17. 10. 2018 v MŠ a ZŠ A. Jánoša A. Ondríková, S. Hrubcová, D. Djubašáková a P. Pjosová zo 4.B v spolupráci s M. Tomčíkovou, S. Kenderovou z 2.B a M. Štrpkovou a A. Ištokovou z 2.A. naučili 19 detí z MŠ a 46 žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ poskytovať  základnú prvú pomoc. Deti zvládli resuscitáciu u človeka v bezvedomí, ošetrili krvácanie, znehybnili zlomeniny,  naučili sa privolať RZP. Obidve akcie sa uskutočnili pod vedením PhDr. Z. Šípošovej a PhDr. M. Totkovičovej.

     • Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj

     • 18.10.2018 o 9:40 hod. v školskej kaplnke sme sa zapojili do celosvetovej akcie "Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj" na modlitbe svätého ruženca.

      Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa. K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich , že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

      Pre nás kresťanov sa práve uprostred sveta plného vojen, násilia a terorizmu stávajú stále aktuálnejšie slová s. Jána Zlatoústeho, učiteľa Cirkvi: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

     • Okresné kolo vo florbale žiačok SŠ 2018

     • Dňa 16. októbra 2018 sa v športovej hale T-18 konalo Okresné kolo vo florbale študentiek stredných škôl. Našu školu reprezentovali  Lucia Horská, Ema Hudecová, Zuzana Jablonská, Dominika Koštialová, Ivana Kubisová, Silvia Magušinová, Barbora Mikušová, Tamara Remenárová, Mariana Trečerová a Viktória Zvadová. Naše žiačky vybojovali  nádherné 2. miesto. Srdečne gratulujeme!

     • Cezpoľný beh 2018

     • Dňa 28. septembra 2018 Centrum voľného času Elán Ružomberok organizovalo Okresné kolo v cezpoľnom behu študentiek stredných škôl. Našu školu reprezentovali Terézia Fajtová a Vladimíra Bražinová z 1.B, Tamara Remenárová z 2.A a Veronika Smiešková a Daniela Smiešková zo 4.A. V súťaži jednotlivcov získala Tamara Remenárová 3. miesto a v súťaži družstiev naše žiačky obsadili taktiež 3. miesto.  Gratulujeme k tomuto krásnemu výsledku.

     • Modlitba "troch Zdravasov"

     • Milé školské spoločenstvo, chceli by sme ti  priblížiť modlitbu „troch Zdravasov“, ktorá sa dostala do povedomia širokej verejnosti v súvislosti s Ankou Kolesárovou.

      Prečo 3x Zdravas ?

      Pri otvorení hrobu Anky Kolesárovej sa vedľa jej tela našli tri spojené zrnká z ruženca. Už niekoľko rokov predtým sa spoločenstvo mladých,  zhromaždených okolo p. Pavla Hudáka vo Vysokej nad Uhom, rodisku Anky Kolesárovej,  modlilo práve tri Zdravasy na konkrétne úmysly. Ako povedal sám Paľko Hudák, nález pri otvorení hrobu svedčil, že sa modlili správne. Jednotlivé Zdravasy znamenajú:

      Prvý „Zdravas, Mária“ je za dar povolania a rozhodovania sa podľa Božej vôle. V mladosti sa odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a spoznať svoju cestu v Božom pláne.

      Druhý „Zdravas“ je za čistotu. Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných. V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska.

      Tretí „Zdravas“ je za vernosť Bohu a jeho radostnému posolstvu. Mnohokrát prežívame krízy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

      Prežívame mesiac október, ktorý je známy osobitnou úctou k Ružencovej Panne Márii a modlitbou posvätného ruženca. Aj my môžeme spoločnou modlitbou prosiť za seba samých, za svojich príbuzných, za spolužiakov, učiteľov, našich chorých o ktorých sa s láskou staráme, za všetko to, čo nám chýba a potrebujeme to.

      Od 15. októbra do 15. novembra tohto školského roku, t.z. od pondelka budúceho týždňa,   chceme modlitbou troch Zdravasov začínať naše spoločné dni v škole. Nech spolu aj s bl. Ankou Kolesárovou si vyprosujeme to, čo potrebujeme my sami, naša škola, podľa Božej vôle.

     • Hlasujte za našu školu v súťaži NA NOVÝ LEVEL

     • Milí žiaci, rodičia, absolventi, kolegovia a priatelia. Zaregistrovali sme našu školu do projektu NA NOVÝ LEVEL. Môžeme pre našu školu vyhrať najmodernejšiu učebňu v hodnote 21000€. Ak chceme zabojovať a vyhrať potrebujeme, aby ste na stránke www.nanovylevel.sk klikli na "HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU", našli si cez vyhľadávač našu školu a zadali meno + email, na ktorý Vám príde potvrdzovací email, kde svoj hlas potvrdíte. Zároveň ste automaticky zaradení aj Vy o hodnotné ceny. Prosíme Vás aj o zdieľanie na Vašom FB a zapojenie do súťaže všetkých svojich blízkych - rodiny, známych aj priateľov, jedine tak máme šancu vyhrať. ĎAKUJEME

     • Modrá nezábudka 2018

     • Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie. V dňoch 3. a 4. októbra 2018 sa aj v našom meste  konala verejná zbierka  pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia. Túto dobrú vec sme mohli podporiť  kúpou modrej nezábudky, ktorú  predávali dobrovoľníci z prvých a druhých ročníkov aj z našej školy - Alena Ištoková, Mária Štrpková, Lenka Žúborová, Ema Vargončíková, Terézia Buláková, Mária Bieláková, Petra Labudová, Zuzana Jančiová, Klára Kubasová, Vanesa Bražinová, Ivana Kubisová, Dominika Koštialová, Alexandra Chriščanovská, Natália Švajleninová, Simona Romančíková, Martina Pĺžiková, Simana Ogielová, Katarína Buchová, Zuzana Fričová, Petra Babicová, Veronika Malobická, Kristína Tholtová, Patrícia Aleen Gogoláková, Diana Trimajová. Celkový výnos zbierky bol 747,26 eur. Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

     • Svetový deň srdca 2018

     • Slovenská nadácia srdca z príležitosti Svetového Dňa srdca každoročne pripravuje edukačnú kampaň MOST - MESIAC O SRDCOVÝCH TÉMACH. Tohtoročný projekt MOST – SPOLU CHRÁNIME VAŠE SRDCIA 2018 sa venoval téme: „ Tučné srdce alebo obezita a metabolický syndróm vo vzťahu k ochoreniam srdca, ako aj zdravým potravinám, ktoré majú priamy dosah na zdravie našich sŕdc“. V rámci týchto tém a rôznych  naplánovaných aktivít sa kládol dôraz na rizikové faktory, prevenciu ako aj liečbu kardiovaskulárnych ochorení. 26. septembra 2018 sa aj naša škola do tohto projektu zapojila aktívnou účasťou na edukačnej kampani: „TENTO DEŇ SI ZÍSKA VAŠE SRDCE“.  V spolupráci s lekárňou Dr. Max a pod vedením Mgr. Jany Balejovej naši žiaci pomáhali pri meraní krvného tlaku, pulzu, glukózy, cholesterolu, BMI a vyplňovaní dotazníka. Na tomto projekte sa zúčastnili žiaci IV. B triedy: Dominika Djubašáková, Alica Ondríková, Terézia Matejčáková, Alžbeta Lieskovská a Philip Dvorštiak.

     • Ponuka poznávacích zájazdov cez CK SCHOLARE pre šk. r. 2018/2019

     • Milí rodičia, dávame do pozornosti ponuku cestovnej kancelárie CK SCHOLARE, ktorá sa špecializuje na školské zájazdy do zahraničia. Tento školský rok nás zaujali  viaceré ponuky s bohatým programom. Zájazdy sú realizované komplet CK SCHOLARE vrátane dopravy moderným autobusom, ubytovaním (buď v hoteli alebo hostiteľských rodinách), komplexným poistením a stravou. Do pozornosti dávame 3 zaujímavé ponuky - Londýn  (cca 300€); Paríža a Versailles (cca190€) a Mníchov - Innsbruck - Salzburg - Swarovski world (110€). Prosíme o zváženie tejto ponuky a nahlásenie záujmu počas októbra 2018. V prípade záujmu min. 13 žiakov na konkrétnu ponuku oslovíme cestovnú kanceláriu a zistíme presné informácie ohľadom termínov a komplexných podmienok zájazdu. V obrazovej prílohe pripájame niektoré ponuky, viac informácií získate aj na webovej stránke CK http://ckscholare.cz/ V prípade záujmu prosíme o nahlásenie triednym učiteľom.

     • Biela pastelka 2018

     • Dňa 21. septembra 2018 sa v uliciach našich slovenských miest uskutočnil už šestnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Výnos tejto zbierky je použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.

      Symbolom zbierky bola biela pastelka, ktorá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Znamená svetlo, keď okolo je tma. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí.

      Aj z našej školy sa v radoch dobrovoľníkov aktívne zapojili žiaci menovite:  Vanesa Martonová, Martina Fričová, Natália Medvecká, Štefan Okál, Natália Lukáčová, Veronika Šinaľová, Marianna Trečerová a Beata Garbiarová. Dobrovoľníci sa veľmi snažili a vyzbierali krásnu sumu, ktorú sme počas realizovania zbierky ešte nemali. Celkový výnos zbierky bol 321, 31 eur. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)        

      Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

       

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú úlohu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

      Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
      Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Program DofE na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku:

      V školskom roku sa tento program dostal aj na Strednú zdravotnícku školu M. T. Schererovej v Ružomberku a žiaci budú môcť tak prvýkrát vyskúšať investovať úsilie na vlastnom rozvoji s možnosťou získania prestížneho certifikátu.

      Program sa svojou filozofiou a cieľmi zapáčil našej škole od prvej chvíle. Oceňujeme, že mladí ľudia sa môžu popri príprave na svoje budúce povolanie rozvíjať v rôznych oblastiach a majú tak možnosť pracovať na sebe bez ohľadu na krajinu alebo prostredie, z ktorého pochádzajú. Veríme, že naše miestne centrum sa stane nápomocným pri osobnostnom rozvoji študentov a prispejeme tak k dosiahnutiu všetkých cieľov, ktoré si študenti stanovia.

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:


      Mgr. Lucia Hanulová - lucia.jungova@gmail.com
      Mgr. Nora Mlynáriková - nora.mlynarikova@gmail.com