• Modrá nezábudka 2018

     • Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie. V dňoch 3. a 4. októbra 2018 sa aj v našom meste  konala verejná zbierka  pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia. Túto dobrú vec sme mohli podporiť  kúpou modrej nezábudky, ktorú  predávali dobrovoľníci z prvých a druhých ročníkov aj z našej školy - Alena Ištoková, Mária Štrpková, Lenka Žúborová, Ema Vargončíková, Terézia Buláková, Mária Bieláková, Petra Labudová, Zuzana Jančiová, Klára Kubasová, Vanesa Bražinová, Ivana Kubisová, Dominika Koštialová, Alexandra Chriščanovská, Natália Švajleninová, Simona Romančíková, Martina Pĺžiková, Simana Ogielová, Katarína Buchová, Zuzana Fričová, Petra Babicová, Veronika Malobická, Kristína Tholtová, Patrícia Aleen Gogoláková, Diana Trimajová. Celkový výnos zbierky bol 747,26 eur. Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

     • Svetový deň srdca 2018

     • Slovenská nadácia srdca z príležitosti Svetového Dňa srdca každoročne pripravuje edukačnú kampaň MOST - MESIAC O SRDCOVÝCH TÉMACH. Tohtoročný projekt MOST – SPOLU CHRÁNIME VAŠE SRDCIA 2018 sa venoval téme: „ Tučné srdce alebo obezita a metabolický syndróm vo vzťahu k ochoreniam srdca, ako aj zdravým potravinám, ktoré majú priamy dosah na zdravie našich sŕdc“. V rámci týchto tém a rôznych  naplánovaných aktivít sa kládol dôraz na rizikové faktory, prevenciu ako aj liečbu kardiovaskulárnych ochorení. 26. septembra 2018 sa aj naša škola do tohto projektu zapojila aktívnou účasťou na edukačnej kampani: „TENTO DEŇ SI ZÍSKA VAŠE SRDCE“.  V spolupráci s lekárňou Dr. Max a pod vedením Mgr. Jany Balejovej naši žiaci pomáhali pri meraní krvného tlaku, pulzu, glukózy, cholesterolu, BMI a vyplňovaní dotazníka. Na tomto projekte sa zúčastnili žiaci IV. B triedy: Dominika Djubašáková, Alica Ondríková, Terézia Matejčáková, Alžbeta Lieskovská a Philip Dvorštiak.

     • Ponuka poznávacích zájazdov cez CK SCHOLARE pre šk. r. 2018/2019

     • Milí rodičia, dávame do pozornosti ponuku cestovnej kancelárie CK SCHOLARE, ktorá sa špecializuje na školské zájazdy do zahraničia. Tento školský rok nás zaujali  viaceré ponuky s bohatým programom. Zájazdy sú realizované komplet CK SCHOLARE vrátane dopravy moderným autobusom, ubytovaním (buď v hoteli alebo hostiteľských rodinách), komplexným poistením a stravou. Do pozornosti dávame 3 zaujímavé ponuky - Londýn  (cca 300€); Paríža a Versailles (cca190€) a Mníchov - Innsbruck - Salzburg - Swarovski world (110€). Prosíme o zváženie tejto ponuky a nahlásenie záujmu počas októbra 2018. V prípade záujmu min. 13 žiakov na konkrétnu ponuku oslovíme cestovnú kanceláriu a zistíme presné informácie ohľadom termínov a komplexných podmienok zájazdu. V obrazovej prílohe pripájame niektoré ponuky, viac informácií získate aj na webovej stránke CK http://ckscholare.cz/ V prípade záujmu prosíme o nahlásenie triednym učiteľom.

     • Biela pastelka 2018

     • Dňa 21. septembra 2018 sa v uliciach našich slovenských miest uskutočnil už šestnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Výnos tejto zbierky je použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.

      Symbolom zbierky bola biela pastelka, ktorá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Znamená svetlo, keď okolo je tma. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí.

      Aj z našej školy sa v radoch dobrovoľníkov aktívne zapojili žiaci menovite:  Vanesa Martonová, Martina Fričová, Natália Medvecká, Štefan Okál, Natália Lukáčová, Veronika Šinaľová, Marianna Trečerová a Beata Garbiarová. Dobrovoľníci sa veľmi snažili a vyzbierali krásnu sumu, ktorú sme počas realizovania zbierky ešte nemali. Celkový výnos zbierky bol 321, 31 eur. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)         Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) - Obrázok 1

      Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

       

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) - Obrázok 2

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú úlohu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

      Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
      Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Program DofE na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku:

      V školskom roku sa tento program dostal aj na Strednú zdravotnícku školu M. T. Schererovej v Ružomberku a žiaci budú môcť tak prvýkrát vyskúšať investovať úsilie na vlastnom rozvoji s možnosťou získania prestížneho certifikátu.

      Program sa svojou filozofiou a cieľmi zapáčil našej škole od prvej chvíle. Oceňujeme, že mladí ľudia sa môžu popri príprave na svoje budúce povolanie rozvíjať v rôznych oblastiach a majú tak možnosť pracovať na sebe bez ohľadu na krajinu alebo prostredie, z ktorého pochádzajú. Veríme, že naše miestne centrum sa stane nápomocným pri osobnostnom rozvoji študentov a prispejeme tak k dosiahnutiu všetkých cieľov, ktoré si študenti stanovia.

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:


      Mgr. Lucia Hanulová - lucia.jungova@gmail.com
      Mgr. Nora Mlynáriková - nora.mlynarikova@gmail.com

     • Plenárne rodičovské stretnutie

     • Dňa 21. septembra 2018 o 15:00 hod. sa na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie. Pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová sa rodičom predstavila, privítala ich na stretnutí a oboznámila ich s aktivitami školy v školskom roku 2018/2019, predstavila projekty, do ktorých je škola zapojená, či plánuje zapojiť. Po príhovore p. riaditeľky dostala slovo p. Vallušová, ktorá mala na starosti rodičovské spoločenstvo. Oboznámila rodičov s príjmami a výdavkami za minulý školský rok. Po týchto informáciách navrhla zvýšiť čiastku rodičovského spoločenstva na nasledujúci šk. rok na 25€. Prítomní rodičia zahlasovali a odsúhlasili túto sumu. P. Vallušová potom posunula agendu rodičovského spoločenstva p. Trečerovej, ktorá bude rodičovské spoločenstvo riadiť nasledujúce 3 roky. Pani riaditeľka následne ukončila plenárne rodičovské stretnutie a prítomní rodičia sa presunuli do jednotlivých tried na triedne rodičovské združenie.

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 17. septembra 2018 žiaci Miroslav Tkáč, Jakub Krišanda z 3.A a Barbora Veselovská, Beáta Václavová z 3.B demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a šoku pre žiakov 3. ročníka Gymnázia sv. Andreja v rámci Kurzu ochrany života a zdravia na kalvárii. Následne oboznamovali žiakov a prakticky s nimi precvičovali obväzové  techniky. Poskytovanie prvej pomoci prebehlo pod vedením PhDr. Z. Šípošovej a PhDr. M. Totkovičovej.

     • Sviatok Povýšenia sv. Kríža 2018

     • Dňa 14. septembra 2018 (piatok ) sme na našej škole slávili sviatok Povýšenia svätého Kríža. Začali sme spoločnou svätou omšou  o 7:30 hod. v priestoroch školskej kaplnky a po jej skončení nasledoval program pre žiakov vo forme besied. Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili besedy o živote našej patrónky školy  - Márie Terézie Schererovej - spoluzakladateľky a 1. generálnej predstavenej  Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža. Mgr.  L. Rábarová (sr. Veronika) a ThLic . Mgr. M. Čupová (sr. Simeona) si pripravili prezentáciu, počas ktorej žiakom priblížili celý život našej patrónky. Žiaci 2.-4. ročníka sa zúčastnili besedy o Munkovcoch. P. Ondrej Gábriš, SJ žiakom odprezentoval kresťanský a hrdinský život Tomáša Munka a jeho otca  Františka, ktorí sa stali obeťami koncentračného tábora. Po skončení oboch besied dostali žiaci milé prekvapenie vo forme cukrovej vaty, ktorú im pripravil PhDr. P. Šípoš.

     • Začiatok šk. r. 2018/2019

     • Nový školský rok 2018/2019 sme spoločne začali v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde naša nová pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej. Povedala im dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2018/2019, predstavila novú p. zástupkyňu školy PhDr. Gabrielu Leškovú a triednych učiteľov prvých ročníkov (PhDr. Pavla Šípoša v I.A a Mgr. Tomáša Mlynárika v I.B). Potom sa žiaci presunuli do svojich tried, aby sa privítali so svojimi triednymi učiteľmi.  Prajeme všetkým úspešný školský rok 2018/2019.

     • Vďaka za nádherných 26 rokov

     • Ďakujem všetkým, s ktorými som mohla byť ten úžasne krásny čas na SZŠ M. T. Schererovej v Ružomberku. Ďakujem mojim zástupkyniam PhDr. Antónii Dobrovičovej, ktorá bude pokračovať vo funkcii  riaditeľky školy a  PhDr. Danke Štefčekovej, predsedovi rady školy Mgr. Tomášovi Mlynárikovi a celej rade školy, všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí vynikajúco pripravujú našich žiakov v dennom i večernom štúdiu, všetkým nepedagogickým zamestnancom a všetkým študentom našej školy a zvlášť tým, ktorí mi pripravili nádherný zážitok pri rozlúčke na konci školského roku. Navždy zostanete v mojom srdci. Vďačná odchádzajúca riaditeľka školy MUDr. Ľubomíra Albertyová - sestra Miriam.

     • Oceňovanie žiakov stredných škôl

     • Dňa 12. júna 2018 pri príležitosti Oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji bola ocenená aj žiačka našej školy Nikola Koraušová z III.A triedy. Oceňovanie žiakov sa konalo v Bytči a žiakov  prišla oceniť predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.  Nikola Koraušová bola ocenená  za osobný prístup k doterajšiemu štúdiu, dosahovanie vynikajúcich výsledkov, zapájaniu sa do školskej, ale aj mimoškolskej činnosti, úspešnému umiestneniu v olympiádach a súťažiach a pôsobeniu v krajskom študentskom parlamente, a tým prispela k pozitívnej reprezentácii Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku a Žilinského samosprávneho kraja. Za tento výrazný úspech jej srdečne  gratulujeme.

     • Cvičná expedícia DofE

     • V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa žiačky našej školy (Daniela Smiešková, Ema Balková, Michaela Kučková, Viktória Blahušiaková a Aneta Ondríková ) zúčastnili cvičnej expedície v rámci projektu Duke of Edinburgh (DofE). Expedícia sa konala na trase Kalvária, Vlkolínske lúky, Vlkolínec, Krkavá skala s prenocovaním v časti Dieleč, v blízkosti Baničného. Dievčatá si museli niesť so sebou všetky potrebné veci - napr. stany, spacáky, karimatky , jedlo.  Preverili si svoje schopnosti v orientácii v prírode a práci s mapou. Cvičná expedícia slúžila ako nácvik na kvalifikačnú expedíciu, ktorú si  dievčatá plánujú v blízkej dobe. Cvičná expedícia sa konala pod dohľadom Mgr. Pavla Kleina a Mgr. Lucie Hanulovej.

     • Starám sa o svoje zdravie

     • Dňa 13.6.2018 sa naša škola zapojila do Dní mesta Ružomberok akciou Starám sa o svoje zdravie. Žiaci pod vedením odborných učiteliek  PhDr. Zuzany Šípošovej a PhDr. Gabriely Leškovej v centre mesta merali okoloidúcim krvný tlak a glykémiu – hodnotu cukru v krvi. Obyvateľom tiež demonštrovali ukážky prvej pomoci, neodkladnú resuscitáciu s možnosťou vyskúšania si praktických zručností. Ako každý rok, tak aj tento, bol o toto monitorovanie veľký záujem vo všetkých vekových kategóriách. Opakovane sa nám potvrdil záujem verejnosti o zdravie. V podobných akciách pre širokú verejnosť plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Do akcie sa zapojili žiaci III.B (Alica Ondríková, Dominika Djubašáková), II.A (Martina Martinková, Jakub  Letavay) a II.B (Karolína Labašková, Nikola Veselovská).

     • Odborná stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici

     • V dňoch od 3.6. do 8.6.2018 absolvovalo deväť žiačok 3. ročníka odbornú stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Boli to Ruszóová Lorianna, Smiešková Daniela, Smiešková Veronika, Blanová Michaela, Goreková Denisa, Lieskovská Alžbeta, Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Spolu s nimi bola odborná vyučujúca Mgr. Viera Dömötörová. Žiačky mali možnosť zdokonaliť svoje praktické zručnosti a získať nové skúsenosti z oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti o dospelých i detských pacientov. V týchto dňoch si ešte viac uvedomili, že služba chorým s úsmevom a láskou je nezaplatiteľným darom pre chorých, ale rovnako silným impulzom v osobnej formácii mladého človeka. Vo voľnom čase žiačky navštívili Beliansku jaskyňu a kláštor klauzúrovaných sestier Redemptoristiek. Spoločné zážitky umocnili aj pobytom v prírode spojenom s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a výhľadom na mesto Kežmarok i Ľubicu.

     • Súťaž Asistent v akcii

     • Dňa 8.6.2018 sa konala vedomostno – športová súťaž v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl  "Asistent v akcii", ktorú organizuje SZŠ v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 16 zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v Prešove na Cemjate – stredisko Kvašná voda. Každé družstvo malo štyroch členov, žiakov druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Za našu školu sa súťaže zúčastnili: Beáta Václavová a Barbora Veselovská z II.B a Mitroslav Tkáč a Jakub Krišanda z II.A. Súťaž pozostávala z praktickej časti - poskytovania prvej pomoci pri rôznych náhlych stavoch, z odbornej časti, kde si preverili vedomosti pomocou testu a športovej časti – šplh na lane a streľba z luku. Všetky úlohy súťažiaci plnili na čas počas behu v lese.  Aj keď sme sa neumiestnili na poprednom mieste, bola to pre nás úžasná skúsenosť.

       

      Tu sú vyjadrenia našich súťažiacich:

      "Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže, ktorá nám dala veľa skúseností a priateľov. Overili sme si svoje schopnosti, zašportovali sme si a v prvom rade sme sa dobre zabavili. Myslíme si, že súťaž bola zorganizovaná podľa našich predstáv."

     • Behá celé mesto 2018

     • Dňa 19.5.2018 žiačky II.B Aneta Ondríková, Viktória Blahušiaková, Michaela Kučková a Ema Balková usporiadali akciu s názvom Behá celé mesto v Čutkovskej doline, ktorej cieľom bolo zapojiť do behu ľudí z celého mesta Ružomberok. Do bežeckej súťaže sa mohli prihlásiť ľudia v 4 vekových kategóriách. Súčasťou programu bolo vystúpenie folklórneho súboru LIPTOV, spevácke výstúpenia a  sprievodný program tvorili ukážky prvej pomoci pod vedením Mgr. Silvie Janigovej so žiakmi našej školy. Deti dostali cukrovú vatu, o ktorú sa postaral PhDr. Pavel Šípoš. Táto akcia mala aj charitatívny účel - vyzbierať peniaze pre organizáciu SPOSA Ružomberok. Behu sa zúčastnilo 50 ľudí, akcia sa podarila a žiačky vyzbierali sumu 397€. Akcia bola súčasťou projektu DofE v oblasti dobrovoľníctva, do ktorého sa žiačky zapojili v tomto školskom roku.

     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Na našej škole sa bude dňa 19. júna 2018 konať 2. kolo prijímacích skúšok na denné štúdium v odbore zdravotnícky asistent. Začiatok prijímacích skúšok je o 8.00 hodine.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Tento rok naši tretiaci v dňoch 14. – 16. mája 2018 absolvovali Kurz ochrany človeka a zdravia v Dolnom Smokovci. V rámci neho spoznávali okolitú prírodu – Hrebienok a vodopády Studeného potoka, navštívili Tricklandiu – zábavný  park založený na umení optických ilúzií, ktorého súčasťou je aj zrkadlové bludisko. Študenti absolvovali aj celodenný výlet na Štrbské pleso. Po večeroch mohli zažiť veľa zábavy a utužiť kamarátske vzťahy.

     • Exkurzia Praha – Jáchymov

     • Či je Praha naozaj stovežatá, sme sa chceli presvedčiť na vlastné oči, a tak sme sa 19.-22.4. 2018 vybrali na exkurziu. Jej cieľom však nebola iba samotná historická Praha, ale aj uránovými baňami a kúpeľmi preslávené mesto v Krušných horách - Jáchymov. Tu sme navštívili múzeum a štôlňu a dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznorodom minerálovom zložení tunajších hôr, o spôsoboch ťažby striebra a živote ľudí, no spoznávali sme aj temné stránky histórie tohto mestečka na nemeckom pohraničí z čias, kedy tu boli koncentračné pracovné tábory pre politických väzňov komunizmu zamerané na ťažbu uránu.

      Po návšteve Jáchymova sme sa sústredili na Prahu. Prešli sme si historické centrum, Petřín a Hradčany, videli sme Chrám sv. Víta, Loretu, Karlov most či Václavské námestie. O strechu nad hlavou sa nám postarali bratia kapucíni priamo na Hradčanoch a o hladné žalúdky zasa Milosrdné sestry sv. Karola Boromejského v Nemocnici pod Petřínem.

      Exkurzia do Prahy a Jáchymova bola bohatá na zážitky, krásne počasie, historické a kultúrne pamiatky. Dúfame, že sa sem ešte niekedy vrátime.