• Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej v Ružomberku je katolícka škola.

  Prečo študovať u nás?

   
  Katolícka škola, prirodzene, sleduje tie isté kultúrne ciele a humánnu výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu charakteristické, že u svojich žiakov utvára ovzdušie preniknuté evanjeliovým duchom slobody a lásky, že umožňuje mladým, aby sa popri vývine ich osobnosti zároveň vzmáhalo nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste, a napokon že dáva do súladu ľudskú kultúru ako celok s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote a človeku. Len takto môže katolícka škola, primerane sa prispôsobujúc podmienkam súčasného vývoja, vychovávať svojich žiakov k účinnej spolupráci na zveľaďovaní súčasného sveta a zároveň ich pripravovať na službu pri šírení Božieho kráľovstva.

  Správna výchova a vzdelávanie sa usiluje o rozvoj ľudskej osoby, majúc na zreteli tak konečný cieľ človeka, ako aj dobro spoločnosti, ktorej je členom a na ktorej činnosti sa zúčastní, keď sa stane dospelým. Sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a didaktiky, treba pomáhať deťom a mládeži harmonicky rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti, postupne nadobúdať čoraz zrelší pocit zodpovednosti vo vytrvalom úsilí o primeraný rozvoj vlastného života a o dosiahnutie skutočnej slobody. Adekvátne veku majú dostať aj pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu. Okrem toho ich treba pripravovať na život v spoločnosti, aby sa vedeli adekvátne zapojiť do rozličných oblastí ľudského spoločenstva, mali porozumenie pre dialóg s inými a ochotne spolupracovali v záujme spoločného dobra. (Deklarácia o kresťanskej výchove II. VK)

  Hlavný cieľ SZŠ M. T. Schererovej je prijať, vychovať a vzdelať mladého človeka, ktorého centrom života je Ježiš a život podľa evanjelia a ktorý vie samostatne, logicky, hodnotiaco a tvorivo myslieť, pričom má všestranné vedomosti a zručnosti, pozná príčinné súvislosti z jednotlivých predmetov, zároveň sa stáva kresťansky zrelou osobnosťou zodpovednou za seba i druhých. Týmto spôsobom chceme vychovať celostné kresťanské osobnosti a zároveň im odovzdať pečať identity školy. Dôležitým prvkom je vychovať v študentoch postoj úcty, pomôcť im odhaľovať tajomstvá Božieho plánu, viesť žiakov k poznaniu, že človek je povolaný k láske a k večnému životu, pretože má telo i nesmrteľnú dušu. Toto tajomstvo osvetľuje Ježiš Kristus, ktorý sa sám stal človekom, aby nás vykúpil. Toto je východisko pre formovanie mladého človeka pre dnešnú spoločnosť. Tento cieľ sa premieta do špecifického cieľa: úsilia o svätosť každého člena školy, človeka s kresťanskými hodnotami, pretože to je to najkrajšie, čo môžeme súčasnému svetu dať.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • szsmtsrbk.edupage.org
   • PhDr. Antónia Dobrovičová
    riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje